Kategorie



Archiwum

NASZ PATRON -
prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP

to wielki myśliciel, naukowiec, pedagog, patriota i kapłan,
to wieloletni rektor KUL
i słynny filozof.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
na temat
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Jesteśmy szkołą objętą patronatem KUL!

PRZECZYTAJ RELACJĘ
z uroczystości nadania naszej szkole imienia
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
w dniu 24 maja 2013 roku
KLIKNIJ TUTAJ!

OBEJRZYJ ZDJĘCIA
z tej wielkiej uroczystości szkolnej
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

Kliknij w Pajacyka!

dowiedz się więcej!


Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

"Dobre działanie stanowi dobrego człowieka."

/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/




Dzień Chłopaka w naszej szkole

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie klasy I C, pod kierunkiem p. Ewy Kożuszek, przygotowali kolaże, które zostały upublicznione w holu, na pierwszym piętrze  szkoły. A wieczorem, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego,  odbyła się szkolna dyskoteka, na którą przybyli nawet absolwenci.

Atmosfera i muzyka były znakomite. Wszyscy świetnie się bawili. Na uwagę zasługują: taniec z balonami oraz wybory króla i królowej balu, którymi zostali: Aleksandra Baranowska z kl. II A oraz Michał Wnuk z kl. II B.

Gratulacje dla zwycięzców oraz serdeczne podziękowania dla obecnych podczas dyskoteki nauczycieli: p. Małgorzaty Fajgielskiej, p. Mateusza Jarosińskiego, p. Emilii Kosowskiej – Stępniak, p. Ewy Kożuszek, p. Anety Szadziewskiej oraz p. Anny Widerskiej.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj i tutaj.

Share Button
Ewa Kożuszek

Spotkanie międzypokoleniowe w Centrum Rozwoju i Aktywizacji Seniorów

EDUKACJA W TERENIE, ZAJĘCIA LEKCYJNE

16 września 2015 r. uczniowie klasy II c, wraz z polonistką, p. Ewą Kożuszek, spotkali się z seniorami w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114. Spotkanie miało charakter patriotyczny, bowiem seniorzy zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony ojczyźnie.

Recytacje wierszy m.in. J. Słowackiego, C.K. Norwida, W. Broniewskiego i K.K. Baczyńskiego przeplatały się z pieśniami patriotycznymi.

Spotkanie „pokoleń” przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie byli pod wrażeniem otwartości i pogody ducha osób starszych, ich życzliwości i zaangażowania w przygotowanie spotkania, które było nie tylko doskonałą okazją do integracji, ale także świetną lekcją patriotyzmu.

Tutaj można obejrzeć zdjęcia z przebiegu spotkania.

Share Button
Ewa Kożuszek

Kiermasz podręczników

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

books0117 września (w czwartek) na pierwszej dużej przerwie (12.10 – 12.30) oraz w godzinach: 16.50 – 17.30 w holu szkoły na parterze, Samorząd Uczniowski zaprasza na kiermasz używanych podręczników dla uczniów klas II i III.

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze zaopatrzyć się w podręczniki oraz tych, którzy takie podręczniki mają i mogą je udostępnić innym.

Share Button
Ewa Kożuszek

Lekcja wychowania obywatelskiego w Ratuszu

EDUKACJA W TERENIE, NASZE SUKCESY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

3 września 2015 grupa chętnych uczniów z klas II i III, pod opieką pani Ewy Kożuszek, udała się do miejskiego Ratusza. Celem wyjścia było uczestnictwo w sesji Rady Miasta, która zebrała się, celem zajęcia się ważnymi dla miasta projektami. Obrady odbywały się od godz. 9:00, w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski przy Placu Króla Władysława Łokietka 1.

W porządku obrad było m.in. podjęcie uchwały budowy sali gimnastycznej dla naszego gimnazjum. Był to projekt grupy radnych, który podczas sesji został przedstawiony przez radnego pana Tomasza Pituchę. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta, wszyscy radni jednogłośnie, zaakceptowali ten projekt.

Decyzja spotkała się z brawami oraz żywym przyjęciem przez uczniów gimnazjum, ich rodziców oraz mieszkańców Osiedla Nałkowskich, również obecnych w sali obrad.

Następny projekt, budowa drogi przy ul. Nałkowskich – odcinek od ul. Romera do Żeglarskiej (przy rzece Bystrzycy), również jednogłośnie został przyjęty przez radnych.

Uczestnictwo uczniów w obradach Rady Miasta, a szczególnie, gdy dotyczą spraw im bliskich, bezpośrednio ich dotykających, było nowym, ciekawym dla nich doświadczeniem oraz doskonałą lekcją wychowania obywatelskiego.

Tutaj można zobaczyć zdjęcia z uczestnictwa.

Share Button
Ewa Kożuszek

Źródełko wody pitnej w naszej szkole!

NASZE SUKCESY, PROJEKTY LOKALNE

Dzięki uprzejmości MPWiK Sp. z o.o. oraz inicjatywie p. Ewy Kożuszek w naszej szkole zostało zamontowane źródełko wody pitnej. Źródełko zostało rozdysponowane drogą konkursu na profilu Spółki na Facebooku. Powstało w ramach nagrody otrzymanej w konkursie zorganizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

Celem akcji jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie młodzieży do picia wody, także wodociągowej. Jakość wody z kranu nie odstaje od tej, kupowanej w sklepach. Jest to zdrowa i darmowa alternatywa dla słodkich i niezdrowych napojów.

Dlaczego warto pić wodę? Mózg w 75% składa się z wody. Krew w 92% składa się z wody. Mięśnie w 75% składają się z wody. Kości w 22% składają się z wody. Zatem…

Pijmy czystą, zdrową wodę z naszego źródełka.

Nasze źródełko można zobaczyć tutaj i tutaj

Share Button
Ewa Kożuszek

Dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych

PSYCHOLOG INFORMUJE

do-szkolyInformujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski należy składać w szkole do dnia 4 września 2015 roku włącznie.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

 1. Uczniom klasy III szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych);
 2. Uczniom klasy IV technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 574 zł netto;
 3. Uczniom:
 4. a) słabowidzącym,
  b) niesłyszącym,
 5. c) słabosłyszącym,
 6. d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 8. g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym do szkół: podstawowych (z wyjątkiem klas I, II, IV ); gimnazjów (z wyjątkiem klasy I); ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

 

 1. Uczniom klasy I i II szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: w przypadku, gdy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – przysługuje dofinansowanie do zakupu materiałów edukacyjnych;
 2. Uczniom pochodzącym z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego tj. 574 zł netto na osobę w rodzinie ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej); dotyczy uczniów klasy III szkoły podstawowej oraz uczniów klasy IV technikum;
 3. Uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oprócz dofinansowania zakupu podręczników, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV szkoły podstawowej), gimnazjów (z wyjątkiem klasy I gimnazjum), szkół ponadgimnazjalnych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. będzie wynosić:

 • kl. III szkoły podstawowej – do kwoty 225 zł;
 • kl. IV technikum – do kwoty 445 zł;
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum;
 • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników do kształcenia ogólnego lub z podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 325 zł w szkole podstawowej, do 350 zł w gimnazjum, do 445 zł w szkole ponadgimnazjalnej;
 • w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wysokość pomocy może wynosić do 175 zł.

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 

Wnioski należy  składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 (dotyczy to zarówno szkół prowadzonych przez Miasto Lublin, jak również szkół prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż jest).

 

Termin składania wniosków – do dnia 4 września 2015 roku ustalony został zarządzeniem nr 34/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 lipca 2015 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć  – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku  –  zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Akt prawny:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 938)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/938/1

Share Button
Małgorzata Płaczkowska

Rozpoczęcie roku szk. 2015/2016 czyli Witaj szkoło!

brak, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

Rok szkolny 2015/2016 rozpoczynamy 1 września 2015r. mszą św. o godz.9.00 w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Nałkowskich 80. Po mszy uczniowie wraz z wychowawcami przejdą do szkoły. Klasy I zapraszamy na wspólne spotkanie z dyrektorem szkoły, w sali nr 10.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Podręcznik do religii dla klasy I

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

szkolaUczniowie klas I wszystkie podręczniki oraz ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych otrzymają w szkole, w ranach dotacji MEN. Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

„Spotykam Twoje Słowo”, autor: ks. Paweł Mąkosa – podręcznik i karty pracy,  wydawnictwo Gaudium.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Egzaminy poprawkowe

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

26 sierpnia 2015 r. (środa):
9. 00 – matematyka s. 106
9. 00 – chemia s. 113
11.00 – fizyka s.213
12.00 – j. polski s. 206
27 sierpnia 2015 r. (czwartek):
8.00 – w-f – zbiórka przy szatni w-f
9.00 – geografia s. 107
10.00 – edukacja dla bezpieczeństwa s. 105

Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części – pisemnej oraz ustnej.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Nagroda Ministerstwa Finansów dla naszych uczniów!

KONKURSY, MY W MEDIACH, NASZE SUKCESY, PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE

biznes-plan19 czerwca 2015 roku, uczniowie klasy 2A – matematycznej z elementami bankowości Justyna Osińska, Julia Pawlak, Patryk Suszek wraz ze swoim nauczycielem matematyki. p. Elżbietą Wojtowicz, uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród w Ministerstwie Finansów w Warszawie.

Zespół naszych gimnazjalistów został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów w ramach programuFinansoaktywni. Misja: Podatki”. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 16 najlepszych zespołów, wybranych spośród 263 uczestniczących w konkursie, wręczyła sekretarz stanu p. Izabela Leszczyna. Ponadto  zwycięskie drużyny zwiedziły Ministerstwo Finansów – gabinet ministra finansów oraz reprezentacyjne sale, Sejm RP i gmach Telewizji Polskiej. Dwudniowy pobyt w Warszawie był w całości sfinansowany przez organizatorów i okazał się wyjątkowo interesująca nagrodą.

Należy dodać, że konkurs poprzedzał cykl zajęć, dotyczących kwestii podatków, a  przeprowadzonych w ramach lekcji matematyki w klasie 2A. Na ich podstawie uczniowie napisali nagrodzoną  pracę konkursową pod tytułem „Poznałem podatki, kojarzę korzyści”, a także wysłali relację z debaty przygotowanej i przeprowadzonej w szkole.

Odniesiony sukces dowodzi, że nasi uczniowie wykazali się wyjątkowo dobrą znajomością zagadnień z zakresu finansów i  oryginalnym ujęciem tematu.

KLIKNIJ TUTAJ! POBIERZ PLIK (PDF)!

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI do obejrzenia TUTAJ!

Wręczenie nagród w Ministerstwie Finansów zwycięzcom konkursu „Finansoaktywni. Misja: Podatki”
Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Laureaci szkolnego konkursu literackiego

KONKURSY, NASZE SUKCESY

W maju 2015 roku odbył się KONKURS LITERACKI dla wszystkich uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum pt. „MOJA PRZYGODA ZE ŚREDNIOWIECZEM” na opowiadanie inspirowane okresem średniowiecza.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowania okresem średniowiecza, upowszechnianie wiadomości o tej epoce, promowanie umiejętności uczniów i rozwijanie talentów literackich.

Opowiadanie winno nawiązywać do realiów epoki, mieć tytuł i zawierać dialogi. Mile widziane były opisy: postaci, sytuacji, przedmiotów, miejsca itp. oraz próby stylizacji językowej.

Spośród 50 prac konkursowych, do finału zostało wybranych 17 opowiadań, wśród których JURY, pod kierunkiem p. Ewy Kożuszek, przyznało 7 nagród i 10 wyróżnień.

I NAGRODA ex aequo: Katarzyna Księżopolska (1a), Barbara Słomka (1a)

II NAGRODA ex aequo: Sylwia Buss (1c), Wiktoria Czajka (1a)

III NAGRODA ex aequo: Martyna Hałas (1c), Wiktoria Kamińska (1c), Agnieszka Teterycz (1b)

WYRÓŻNIENIA: Kacper Ausz (1b), Karolina Flor (1c), Natalia Goljanek (1a), Sandra Kosik (1c), Aleksandra Księżopolska (1a), Filip Ptasiński (1b), Dominika Supryn (1a), Grzegorz Teperek (1a), Aleksandra Wojtysiak (1c), Patrycja Znajomska (1b).

Jury dziękuje uczestnikom konkursu i gratuluje zwycięzcom.

Nagrodzone prace można przeczytać na stronie bloga gazetki szkolnej w zakładce OKIEM UCZNIA.

Share Button
Ewa Kożuszek

Święto Wolnych Książek w Lublinie

EDUKACJA W TERENIE, MY W MEDIACH, NEWSY Z BIBLIOTEKI, PROJEKTY LOKALNE

Obchody Święta Wolnych Książek w Lublinie odbyły się wczoraj – 18 czerwca. Było głośno, barwnie i wesoło. Przemarsz młodzieży lubelskich szkół  – III LO im. Unii Lubelskiej, Gimnazjum nr 1 im. S.Konarskiego, Gimnazjum nr 9 im. cc. majora H.Dekutowskiego ps. „Zapora” , Szkoły Podstawowej nr 27 im. M.Montessori, Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A.Krąpca OP oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 i Bursy Szkół Artystycznych w Lublinie – przebiegał ulicami: Pl.Litewski, Krakowskie Przedmieście -deptak, Jezuicka, Rynek Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście i powrót na Plac Litewski. Zgromadził wielu Lublinian, którzy z zaciekawieniem obserwowali kolorowy korowód z transparentami i plakatami promującymi książkę i czytelnictwo  oraz ideę bookcrossingu. Mieszkańcy Lublina chętnie przyjmowali rozdawane książki, a niektórzy nawet dołączali do wesołego pochodu. 

         Gimnazjum nr 3 reprezentowała grupa złożona z 31 uczniów i uczennic z klas: Ia, Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc i IIId. Zanim zamieścimy własne materiały fotograficzne dokumentujące to wydarzenie, zapraszamy do obejrzenia zdjęć opublikowanych na łamach lubelskich gazet i reportażu w Panorami lubelskiej.

Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz na blogu biblioteki: http://g3-biblioteka.blogspot.com/2015/06/lubelskie-swieto-wolnych-ksiazek.html

Share Button
Ewa Osoba

Z wizytą u Konsula Honorowego Niemiec

brak

flaga-Niemcy

W dniu 16 czerwca 2015 roku klasa I B (językowo- europejska) wybrała się pod opieką nauczyciela j. niemieckiego p. Anny Nakoniecznej oraz wychowawcy p. Anny Maliborskiej do Konsula Honorowego Niemiec w Lublinie Pana prof. dr hab. Andrzeja Kidyby.

Uczniowie wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym o Niemczech oraz stereotypach, dotyczących Niemców, obejrzeli prezentację ukazującą sylwetki znanych Niemców w różnych dziedzinach życia oraz dowiedzieli się, na czym polega praca Konsula i kto może zostać Konsulem.

Nasi uczniowie chętnie zadawali pytania; dotyczyły one m.in. tematów, związanych z pracą i obowiązkami Konsula, stosunków polsko – niemieckich, podróży Pana Konsula do Niemiec, również za czasów studenckich.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem oraz zwiedzaniem Konsulatu.

Myślę, że dla naszych uczniów była to ciekawa lekcja w terenie z zakresu edukacji europejskiej.

Share Button
Anna Nakonieczna

Laureaci konkursu POEZJA DLA PATRONA

KONKURSY, NASZE SUKCESY, PATRON SZKOŁY

W maju 2015 roku w naszej szkole, odbył się konkurs poetycki dla uczniów na utwór liryczny w dowolnej formie, inspirowany osobą patrona szkoły, prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Konkurs nosił nazwę POEZJA DLA PATRONA i cieszył się dużą popularnością wśród uczniów, a koordynatorkami były: p. Ewa Kożuszek oraz p. Anna Reszka – Kozak.

Utwory, będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości autorów, pisane były w języku polskim, choć powstało kilka wierszy w języku angielskim oraz jeden w języku greckim.

Celem konkursu było:

 • podzielnie się własnymi wrażeniami, emocjami i przeżyciami związanymi z osobą patrona
 • rozbudzanie zainteresowania osobowością i życiem patrona
 • upowszechnienie informacji na temat życia i twórczości patrona
 • poznawanie i zgłębianie nauczania wielkiego wychowawcy
 • upowszechnienie wartości propagowanych przez patrona
 • promowanie umiejętności uczniów, rozwijanie talentów

 

Jury (w tym dwie czteroosobowe komisje uczniowskie: z klasy I a oraz z klasy III d), pod przewodnictwem p. Ewy Kożuszek, po przeczytaniu 69 prac, postanowiło przyznać 9 nagród i 23 wyróżnienia.

I NAGRODA ex aequo: Jakub Drela (3b), Kacper Patyk (3d), Agnieszka Teterycz (1b) 

II NAGRODA ex aequo: Martyna Hałas (1c), Oliwia Strycharz (1c)Natalia Szpaczyńska (1b)

III NAGRODA ex aequo: Łukasz Beczek (3d), Natalia Goljanek (1a), Weronika Studzińska (3d) 

WYRÓŻNIENIA: Michał Antosik (1a), Wiktoria Czajka (1a), Katarzyna Księżopolska (1a), Sylwia Łysiak (1a), Barbara Słomka (1a), Dominika Supryn (1a), Zuzanna Tarnowska (1a), Grzegorz Teperek (1a), Łukasz Jakóbczak (1b), Patryk Kalamarz (1b), Patrycja Znajomska (1b), Laura Bogusz (1c), Sylwia Buss (1c), Karolina Flor (1c), Wiktoria Kamińska (1c), Oliwia Kwiatkowska (1c), Daria Okoń (1c), Julia Szelest (1c), Aleksandra Wojtysiak (1c), Magdalena Grzywaczewska (3d), Emilia Grygiel (3d), Adrian Fus (3d), Magdalena Mituła (3d)

Członkowie komisji stwierdzili, że poziom konkursu był wyrównany i należy zwrócić uwagę na osobiste refleksje autorów inspirowane osobą patrona oraz podkreślić pomysłowość i kreatywność młodych twórców, ciekawe ujęcie tematu, a także zwrócenie uwagi na szczegóły z życia patrona.

Jury dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu i serdecznie gratuluje LAUREATOM.

Ukazał się tomik pokonkursowy, zawierający imiona i nazwiska wszystkich uczestników konkursu, wiersze nagrodzone w konkursie poetyckim POEZJA DLA PATRONA, a także utwory wyróżnione i dostrzeżone przez jury.

Zdjęcia nagrodzonych uczestników konkursu dostępne są tutaj.

Share Button
Ewa Kożuszek

Poezja dla patrona po grecku

KONKURSY, PATRON SZKOŁY, PROJEKTY SZKOLNE

Konkurs POEZJA DLA PATRONA, który odbył się w naszym gimnazjum w maju (wkrótce poznamy jego laureatów), cieszył się dużą popularnością wśród uczniów klas  1-3. Wśród 69 utworów poetyckich zgłoszonych do konkursu, na uwagę zasługuje wiersz Oliwii Strycharz z kl.1c – napisany po grecku:

Προστάτης του σχολείου μας είναι Mieczyslaw Albert Krąpiec
Ξέρει πάντα τι είναι καλό
Είναι ο καλύτερος καθηγητής
Και στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν διδάσκει επίσης
Χαρεί να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει
Ως δάσκαλος, είναι φανταστική
Σε αυτόν πάντα η αίθουσα είναι γεμάτη
Αν και είναι δύσκολο η φιλοσοφία
Ο καθένας μπορεί να μάθει
Στους παπάδες πατέρας ήταν
Του άρεσε να γραφεί, να διαβάζει και να διδάσκει
Ο κάθε φοιτητής ήτανε χαρούμενος
Όταν αυτός ήτανε κοντά
Έβαζε πάνω από όλα το καλό
Του πνεύματος και του νου λέγοντάς
Ψαχνέ στην ζωή σου καλοσύνη , αλήθεια ,ομορφιά
Εδώ και εφτά χρονιά δεν είναι μαζί μας
Μα όλοι ακόμα τον αγαπούν
Και σκέπτονται ποσό κάλος ήταν
Και πότε δεν τον ξεχνούν

tłumaczenie na j. polski:

Patronem naszej szkoły

jest Mieczysław Albert Krąpiec 

ojciec dominikanin

wiedział, co dobre jest 

lubił czytać, pisać, opowiadać 

zawsze pomógł i doradził

był najlepszym nauczycielem

na KUL-u wykładał  

rektorem też fantastycznym był

u niego aula zawsze pełna 

On dał radę nauczyć  

choć filozofia trudna rzecz

każdy student był zadowolony

gdy profesor był

cały KUL był pełen życia

gdy On pojawiał się

ponad wszystko stawiał 

dobro duszy i umysłu mówiąc: 

Szukaj w życiu dobra, prawdy, piękna 

już siedem lat Go nie ma

lecz wszyscy pamiętają

i wspominają, jaki wspaniały był

Share Button
Ewa Kożuszek

Dzień Europejski w naszej szkole

SPOTKANIA EDUKACYJNE

jezyki-obce328 maja w naszym Gimnazjum odbyło się interdyscyplinarne spotkanie z zakresu edukacji europejskiej. Poprowadzili je głównie uczniowie klasy I b – językowo – europejskiej pod kierunkiem p. Annny Reszki- Kozak oraz p. Anny Nakoniecznej.

Przygotowana impreza szkolna miała na celu:
– wyzwalanie kreatywności uczniów,
-doskonalenie kompetencji językowych, aktorskich i dziennikarskich,
– rozwijanie postawy otwartości na dorobek kulturowy innych krajów europejskich,
– poszerzenie wiedzy na temat w.w. krajów.

Spotkanie łączyło różnorodne formy przekazu artystycznego: taniec, śpiew, poezję oraz film. Prowadzący rozwijali umiejętności aktorskie i dziennikarskie a zaproszeni goście (uczniowie i nauczyciele naszej szkoły) mieli okazję nie tylko dobrze się bawić, ale również pogłębić swoją wiedzę na temat UE,  faktów i stereotypów o Francji, Belgii, Węgrzech, Grecji i Polsce.
Uczniowie:
– wykonali „Odę do radości” w języku angielskim i niemieckim,
– przeprowadzili wywiad z uczennicą, która do niedawna mieszkała w Grecji, na temat jej życia w tym kraju,
– zatańczyli grecki taniec sirtaki
– samodzielnie przygotowali kostiumy kreujące znane i cenione europejskie postacie historyczne. i literackie. Wśród nich znalazły się m.in. takie osobistości jak: Mikołaj Kopernik, księżna Kate, Albert Einstein, księżniczka Sissi, Marcin Luter, Sherlock Holmes i Pipi Langstrumpf.
– wypowiadali się w języku angielskim, niemieckim, greckim, hiszpańskim, szwedzkim i polskim.
– poznali podobieństwa i różnice pomiędzy językiem polskim a greckim, czeskim oraz włoskim.

Relacja Anny Reszki-Kozak

Share Button
Anna Nakonieczna

Noc w szkole

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W dniu 29.05.2015 miała miejsce akcja „Noc w szkole”. Impreza została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski naszego gimnazjum oraz Młodzieżową Radę Dzielnicy Wrotków. Na uczniów czekały różne atrakcje, m.in. dyskoteka, konkurs siłowania się na rękę oraz gry i zabawy z nagrodami.

Share Button
Małgorzata Fajgielska

Wizyta w ŚDSP „Kalina”

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT

W maju po raz ostatni wybraliśmy się w tym roku szkolnym do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Tym razem oprócz uczniów ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wizytę naszą ubogaciły panie Ewa Osoba i Iwona Kozak. Pani Osoba wprowadziła podopiecznych ŚDSP w tajniki robienia kwiatów z orgiami a pani Kozak przyszła wraz z grupą teatralną. Uczniowie przedstawili kilka humorystycznych scenek, które zostały owacyjnie przyjęte.

Share Button
Małgorzata Fajgielska

Warsztaty edukacyjne w Domu Słów

EDUKACJA W TERENIE, SPOTKANIA EDUKACYJNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Dnia 27 maja 2015 r. uczniowie klasy Ia, wraz z polonistką p. Ewą Kożuszek, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Domu Słów, zorganizowanych w ramach Miasta Poezji, cyklu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Warsztaty rozpoczęły się od przybliżenia sylwetki jednego z najwybitniejszych poetów lubelskich – Józefa Czechowicza. Uczniowie zapoznali się z życiem oraz twórczością poety. Dowiedzieli się, gdzie się urodził, gdzie uczęszczał do szkoły, jak żył, w jakich miejscach bywał, z kim się przyjaźnił, jakimi ulicami chadzał, co tworzył, gdzie zginął itp.

Następnie odbyły się warsztaty komiksu. Pracownia Komiksu Społecznego wykorzystuje atrakcyjny dla młodych ludzi język komiksu w odniesieniu do różnego rodzaju  problemów. Uczniowie uczyli się, jak tworzyć profesjonalny szkielet  komiksu oraz jego zawartość. Następnie, podzieleni na grupy, rysowali komiksy inspirowane różnymi wierszami Józefa Czechowicza.

Kolejną atrakcją była Poezja Cybernetyczna – zbiorowa instalacja multimedialna inspirowana poezją MironTee – poezja wizualna w substancji cybernetycznej wykładziny spod /bota/,  Leszek Onak – Bot w butonierce, wystawa algorytmów literackich, animacji i plików audio puszczanych przez niewielki otwór, obrazki Marka Danielkiewicza, paralela wierszy – inna interpretacja koloru oraz wystawa Grupy Maszin.

Uczestnictwo w tych wydarzeniach wywołało u młodych ludzi wiele emocji. Poezja, przybliżona w takiej formie, stała się „oswojona”, bliska i bardziej zrozumiała. Wsłuchiwanie się w głosy poetów, odkrywanie tajemnic ich poezji, podążanie drogą metafory, było wartością, która wywarła wrażenie i w której z przyjemnością młodzież uczestniczyła.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć na fanpage’u Koła Dziennikarskiego na Facebooku, a więcej informacji można uzyskać na stronie gazetki szkolnej http://gimnazjalista3lublin.blox.pl/html.

 

Share Button
Ewa Kożuszek

Spotkanie z poetą Januszem Nursik – Powalskim

PROJEKTY LOKALNE, PROJEKTY SZKOLNE, SPOTKANIA EDUKACYJNE

25 maja 2015 uczniowie klasy Ia, wraz z wychowawczynią, panią Krystyną Rewińską, wzięli udział w spotkaniu z poetą synkretyzmu doczesnego oraz artystą plastykiem, panem Januszem Nursik – Powalskim.

Wydarzenie, z cyklu Lubelskie Spotkania Literackie „Świadectwo”, zorganizowane przez panią Ewę Kożuszek, zainaugurowało cykl wydarzeń kulturalnych MIASTO POEZJI, organizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie – redaktorzy Koła Dziennikarskiego oraz pani Ewa Osoba – nauczyciel bibliotekarz.

Urodzony się w 1957 r.  Janusz Nursik – Powalski zajmuje się literaturą, poezją, historią i teorią sztuki  Od 1978 r. jest współzałożycielem Instytutu Kształcenia Wyobraźni – formacji skupiającej ludzi z wielu dziedzin życia i nauki, głównie artystystów, a od 1980 r. założycielem Teatru – Studio Misterne, dla którego tworzy scenariusze, scenografię, reżyseruje.

Podczas spotkania z młodzieżą poeta opowiadał o swojej poezji, która obok malarstwa i teatru, jest jego największą namiętnością. Zachwycają go polscy romantycy, a ulubionym poetą jest Cyprian Kamil Norwid oraz jego wiersz „Marionetki”.

Janusz Nursik – Powalski stworzył własną koncepcję sztuki poetyckiej – synkretyzm doczesny. To termin wymyślony przez Powalskiego i to właśnie on rzutuje na wszystkie rejony życia i twórczości artysty. W przygotowaniu jest najnowszy tomik poezji twórcy, napisany zgodnie z regułami synkretyzmu. Utwory uszeregowane są czwórkami, trzy pierwsze teksty oznakowane są cyframi rzymskimi, czwarty, zamykający cykl, w tytule ma znak równości.

Poeta czytał swoje wiersze, mówiąc, że nie zna ich na pamięć, ponieważ boi się, że je polubi. A gdyby je polubił, przestałby tworzyć, albo popadłby w samozachwyt. Zachęcał młodzież do pisania własnych wierszy, mówiąc, że poezję może pisać każdy, kto pozna warsztat poety i ma jego wrażliwość. Warsztat poety poznaje się w szkole, później można go doskonalić uczestnicząc np. w warsztatach dla młodych poetów w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków.

Film oraz zdjęcia ze spotkania z poetą są dostępne na fanpage’u Koła Dziennikarskiego na Facebooku.

Share Button
Ewa Kożuszek

Najlepsza polonistka wśród matematyków, czyli SUKCES w konkursie kuratoryjnym!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

KuratoriumOswiatyLublinW dniu 14 maja 2015 roku w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się wojewódzka gala podsumowania konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2014/2015 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W uroczystości udział wzięli laureaci konkursów, ich rodzice i nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele kuratorium, miejskich i wojewódzkich władz samorządowych.

Zgromadzonych przywitał prof. dr. hab. Krzysztof Narecki, prorektor KUL, następnie przemówienie wygłosił Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz, który także odczytał list Wojewody Lubelskiego p. Wojciecha Wilka skierowany do uczestników. Na uwagę zasługuje fakt, iż z rekordowej liczby uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów przystępujących do konkursu – 43 549, finalistami zostało 904 uczniów. Laureaci podczas uroczystości otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dyplomami nagrodzeni zostali również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów oraz dyrektorzy szkół.

Cieszymy się, że w gronie najlepszych znalazła się uczennica naszego gimnazjum Justyna Osińska z klasy 2a – matematycznej z elementami bankowości. Justyna została LAUREATKĄ KONKURSU z JĘZYKA POLSKIEGO, a przygotowywała ją do niego p. Iwona Kozak.

Laureatce GRATULUJEMY i życzymy dalszych SUKCESÓW w klasie trzeciej.

Zachęcamy też innych uczniów do podjęcia zmagań konkursowych, warto powalczyć o dodatkowe punkty na świadectwie i zwolnienie z danej części egzaminu.

konkurs-kuratoryjny2015-jp

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI do obejrzenia TUTAJ!

Laureatka konkursu polonistycznego na gali podsumowania konkursów kuratoryjnych w r. szk. 2014/2015
Share Button
Iwona Kozak

Nasz sukces w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Ekonomicznym…

KONKURSY, NASZE SUKCESY

biznes-plan13 maja 2015 roku odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno – Ekonomicznego dla gimnazjalistów zorganizowany przez XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie. Nasze gimnazjum reprezentowały uczennice klasy 2a – matematycznej z elementami bankowości: Weronika Budzyńska, Dorota Ponieważ, Klaudia Stasiak, Julia Pełka i Aneta Redner.

Pierwszy etap konkursu polegał na samodzielnym napisaniu pracy (4 strony A4) na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Autorzy najlepszych opracowań, zostali zaproszeni do udziału w etapie finałowym. Dziewczęta z kl. 2a, pod opieką swojej nauczycielki matematyki p. Elżbiety Wojtowicz, uczestniczyły w finale tego konkursu. A w finale łatwo nie było…

W części I – wszyscy uczestnicy rozwiązywali matematyczne problemy z zakresu przygotowanej pracy, a w części II – finaliści wygłaszali 10-minutowy referat, omawiający wybrane zagadnienie. Publiczne wystąpienie przed szerokim gremium było bardzo stresującym, niezwykle emocjonującym i ważnym doświadczeniem. Trud włożony w przygotowania do konkursu nie poszedł na marne.

Mimo dużej konkurencji dziewczęta zdobyły II miejsce i dwa wyróżnienia: Julia Pełka i Aneta Redner za pracę pt. „Sylwetki wielkich matematyków” – Pitagoras, twierdzenie Pitagorasa i jego zastosowanie w planimetrii i stereometrii II miejsce; Dorota Ponieważ i Klaudia Stasiak – autorki pracy pt. „Procenty, lokaty, kredyty” – obliczenia procentowe i ich zastosowanie w praktyce wyróżnienie; Weronika Budzyńska – za pracę na temat „Moja przyszła firma – jak wyobrażasz sobie swoje zawodowe przedsięwzięcie?” – Salon Urody GOLDEN PEARLSwyróżnienie.

Gratulujemy dziewczętom sukcesu i dziękujemy, że zechciały poświęcić wiele wolnego czasu na przygotowania do tego, wyjątkowo ciekawego i tematycznie wpisującego się w ideę naszej klasy matematycznej, konkursu.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Harmonogram obchodów Tygodnia Patrona w naszym gimnazjum

KONKURSY, PATRON SZKOŁY, PROJEKTY SZKOLNE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

patron-szkoly3„Dobre działanie stanowi dobrego człowieka.”
/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP

W dniach 18-25 maja 2015 roku będziemy świętować w naszym gimnazjum Tydzień Patrona i z tej okazji serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego uczestnictwa w tych ważnych dla szkoły obchodach! :-)

W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Patrona organizowanych z inicjatywy p. dyrektor Elżbiety Kot, a koordynowanych przez nauczycieli: p. Annę Raganowicz, p. Iwonę Kozak i p. Mateusza Jarosińskiego planowane są następujące WYDARZENIA przygotowywane w ramach współpracy całego grona pedagogicznego Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP oraz przy wsparciu i zaangażowaniu uczniów:

1. „Nauczyciel i Mistrz. Wspomnienia o Ojcu Krąpcu” – spotkanie z...
dla reprezentantów wszystkich klas 1-3 w terminie uzgodnionym z zaproszonym do szkoły Gościem – w tym roku szkolnym odwiedzi nas we środę (20.05.2015r.) lub we czwartek (21.05.2015r.) pan dr Arkadiusz Gudaniec, adiunkt w Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii KUL
(organizuje: p. dyr. Elżbieta Kot we współpracy z ks. prof. dr hab. Andrzejem Maryniarczykiem SDB)

2. Szkolna gra miejska „Śladami profesora Krąpca”
dla klas 2, w dniu 18.05.2015r. (poniedziałek), w godz. 10:30 – 15:30, Stare Miasto i okolice
(organizują: p. dyr. Elżbieta Kot, p. Anna Raganowicz i p. Iwona Kozak we współpracy z wychowawcami klas 2 oraz uczniami kl. 3c i kl. 3b)

3. „O tym, co ważne, zaśpiewajmy chórem!” – konkurs na najpiękniej zaśpiewany hymn szkoły
dla klas 1 i 2, w dniu 18.05.2015r. (poniedziałek), w godz. 9:45 – 10:30, sala 10 w szkole
(organizują: p. Anna Raganowicz i p. Michał Jankowski we współpracy z wychowawcami klas 1 i 2)

4. „Mecz pokoleń”, czyli mecz piłki siatkowej: nauczyciele – uczniowie
(organizuje: p. Mateusz Jarosiński we współpracy z innymi nauczycielami wf)

5. Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną „Nasz Patron”
(organizują: p. Małgorzata Płaczkowska, p. Alicja Wójtowicz-Ziętek, p. Anna Dębicka)

6. „Poezja dla Patrona” – konkurs
(organizują: p. Anna Reszka-Kozak, p. Ewa Kożuszek)

7. „Słowo od Patrona” – cytaty na każdy dzień
(przygotowuje: p. Małgorzata Krysa)

8. „Nasz Patron” – gazetka okolicznościowa na korytarzu szkolnym
(przygotowuje: p. Iwona Kozak wraz z kl. 2a)

9. Wystawa: „Portret Patrona igłą malowany”
(przygotowuje: p. Małgorzata Płaczkowska)

10. „Patron inspiruje…” – wystawa prac plastycznych
(przygotowuje: p. Alina Hładyniuk)

11. „Miejsca związane z Patronem” – przewodnik multimedialny
(przygotowują: p. Beata Nowak-Przech, p. Ewa Osoba)

12. „Dziennik myśli Ojca Krąpca”
(przygotowuje: p. Dorota Surtel)

Share Button
Anna Raganowicz

„On natchniony i młody był” – zaproszenie

PROJEKTY LOKALNE, PROJEKTY SZKOLNE, SPOTKANIA EDUKACYJNE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ksPopieluszkoSerdecznie zapraszamy, w imieniu całej Społeczności Gimnazjum nr 3 w Lublinie, na montaż słowno – muzyczny pt.: „On natchniony i młody był”, poświęcony kapłanowi, obrońcy ojczyzny oraz bohaterowi prawdy i narodowej solidarności – błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, z okazji peregrynacji jego relikwii.

Spotkanie, z inicjatywy p. Alicji Wójtowicz – Ziętek, przygotowane przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. Ewy Kożuszek, oprawa muzyczna – p. Michał Jankowski, odbędzie się 14 maja 2015 roku, po mszy wieczornej o godzinie 18.00, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie.

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa prac uczniów gimnazjum, przygotowana przez p. Małgorzatę Płaczkowską.

Zdjęcia z uroczystości są dostępne tutaj.

Share Button
Ewa Kożuszek

Prawybory w Gimnazjum nr 3 im. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie

PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI

CEO-MlodziGlosuja69,2% wyniosła frekwencja w prawyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w Gimnazjum nr 3 im. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Spośród 263 uprawnionych do głosowania w szkolnych prawyborach wzięło udział 182 uczniów.

Najwyższy wynik w głosowaniu szkolnym uzyskali: Janusz Korwin-Mikke (29,1%), Andrzej Duda (18,1%), Bronisław Komorowski (17%) i Paweł Kukiz (13,1%).

W skład Komisji Wyborczej weszły: Emilia Grygiel, Ilona Kołbyko i Magda Mituła. Pracę komisji wspomagał Piotr Misztal z kl. 2b.

Głosowanie odbyło się w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”.

Akcja  miała wyłącznie charakter edukacyjny i nie wspierała żadnego z kandydatów ani komitetów wyborczych.

MlodziGlosuja2015

Share Button
Beata Nowak-Przech

Tablet, medale, dyplomy…. – wszystko dla naszych matematyków!!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

sukces-puchar28 kwietnia 2015r. odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny „ 4!-CZWÓRKA SILNIA” o Nagrodę Dyrektora IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowali najlepsi szkolni matematycy – uczniowie klasy 2A – matematycznej z elementami bankowości – Cezary Gabryel i Patrycja Mirosław. Uczestnicy konkursu rozwiązując zestaw zadań byli oceniani indywidualnie.  Zgodnie z regulaminem przewidziano nagrodę dla szkoły, której uczniowie zdobędą najwyższą średnią punktów. Wyniki konkursu okazały się dla nas szczególnie korzystne. Patrycja i Czarek zdystansowali konkurentów, zdobywając dwa pierwsze miejsca. Dodatkowo nagroda główna konkursu dla najlepszej szkoły – tablet Samsung Galaxy – przypadła naszej szkole.

Bezpośrednio po zakończeniu konkursu w IV LO Patrycja i Czarek wraz ze swoim nauczycielem matematyki p. Elżbietą Wojtowicz udali się na uroczyste podsumowanie XIX Międzygimnazjalnego Konkursu Matematycznego im. ks Jakubczyka do XXI LO – tzw Biskupiaka. Mimo, że w konkursie tym wzięło udział ponad 500 uczniów z województwa lubelskiego, to zarówno Patrycja Mirosław jak i Cezary Gabryel osiągnęli bardzo dobry wynik i znaleźli się w gronie laureatów. Tym razem oprócz dyplomów naszym uczniom wręczono oryginalne nagrody – grawerowane medale.

Taki dzień, jak 28 kwietnia – to radosna rekompensata za dziesiątki godzin, spędzonych nad setkami matematycznych zadań, bo jak wszystkim wiadomo, każdy sukces, to efekt ciężkiej pracy….

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

„MOJA PRZYGODA ZE ŚREDNIOWIECZEM” – konkurs literacki

KONKURSY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

konkursUWAGA! Członkowie szkolnego Koła Dziennikarskiego ogłaszają KONKURS LITERACKI dla wszystkich uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum pt. „MOJA PRZYGODA ZE ŚREDNIOWIECZEM”.

Celem konkursu jest przybliżenie epoki średniowiecza, rozwijanie wyobraźni, słownictwa i doskonalenie warsztatu pisarskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać autorskie, nigdzie niepublikowane opowiadanie, inspirowane okresem ŚREDNIOWIECZA.

Opowiadanie winno nawiązywać do realiów epoki, mieć tytuł i zawierać dialogi. Mile widziane opisy: postaci, sytuacji, przedmiotów, miejsca itp. oraz próby stylizacji językowej.

Tekst winien liczyć nie więcej niż 2 strony A4, być napisany czcionką Verdana, rozmiar czcionki 11. Podpisane prace należy składać do p. Ewy Kożuszek, do dnia 17 maja 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy laureatów nastąpi 18 maja 2015 roku, a nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie gazetki szkolnej „Gimnazjalista” oraz na fanpage’u Koła Dziennikarskiego na Facebooku.

Na zwycięzców czekają nagrody!

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach konkursu.

Share Button
Ewa Kożuszek

Spotkanie na KUL z okazji obchodów siódmej rocznicy śmierci prof. Mieczysława A. Krąpca OP

EDUKACJA W TERENIE, PATRON SZKOŁY

patron-szkoly8 maja (piątek) 2015 roku Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae organizują w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją jest siódma rocznica śmierci Wielkiego Filozofa, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniego Rektora KUL.

Podczas spotkania odbędzie się również uroczyste wręczenie nagród laureatom III edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog” organizowanego przez Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

PROGRAM SPOTKANIA

CZĘŚĆ I. Spotkanie Rocznicowe

● 11.30 – Spotkanie przy grobie i modlitwa za śp. Ojca Profesora M. A. Krąpca (Cmentarz przy ul. Lipowej)
12.30 – Msza św. w intencji śp. Ojca Profesora M. A. Krąpca (Kościół Akademicki KUL) – przewodniczy i homilię wygłosi JE ks. bp. dr Edward Frankowski – Biskup Diecezji Sandomierskiej

CZĘŚĆ II. Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca
(KUL, sala 1031 Collegium Jana Pawła II, piętro X)

● 14.00 – Powitanie Gości
14.15O filozofii – archiwalna wypowiedź filmowa Ojca M. A. Krąpca
14.30 – Wykład: Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk – prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB
15.00 – Wręczenie nagród laureatom V Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Jan Paweł II i Profesor Mieczysław A. Krąpiec OP – w trosce o rozumienie osoby oraz laureatom III Konkursu Wojewódzkiego pod hasłem: „Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog”
– Wręczenie nagród im. Ojca M. A. Krąpca za prace dyplomowe

● 15.30 – Koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie

Spotkaniu towarzyszy okolicznościowa wystawa:
O. prof. M. A. Krąpiec – Pierwszy w dziejach filozofii polskiej Metafizyk
(Gmach Główny KUL, przy Bibliotece Zakładowej, sala 30–31)

plakat-08maja2015
PROGRAM SPOTKANIA DO POBRANIA TUTAJ – POBIERZ PLAKAT! (plik PDF)

Share Button
Anna Raganowicz

IV edycja międzyszkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2015

KONKURSY, NEWSY Z BIBLIOTEKI

logo2015W poniedziałek 27 kwietnia 2015 roku odbył się, czwarty już, finał międzyszkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 2015. Impreza zgromadziła liczną grupę laureatów i finalistów konkursu oraz nauczycieli. Gościliśmy także: pana inspektora Adama Adamka reprezentującego Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, przedstawicielkę partnera konkursu – panią Annę Ostęp, instruktora ds. merytorycznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, oraz jurorów: p. Agnieszkę Pawlak-Dziaduch, kierownika Filii nr 31 MBP im. H. Łopacińskiego, p. Joannę Tarasiewicz, bibliotekarza Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie i p. Iwonę Kozak, nauczycielkę języka polskiego naszego gimnazjum oraz doradcę metodycznego nauczycieli bibliotekarzy miasta Lublin, p. Jadwigę Witkowską-Kunach.

Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Lublina i obejmował trzy kategorie: plastyczną na plakat promujący „radość czytania”, literacką na opowiadanie humorystyczne i limeryk oraz medialną na film i fotografię promującą „radość czytania”.

Tegoroczną edycję konkursu patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk. Patronatem medialnym konkurs objęli: ogólnopolskie czasopismo „Victor Gimnazjalista” oraz portal „Qlturka.pl”. Tak, jak w latach poprzednich, partnerem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

W konkursie wzięło udział 156 uczniów lubelskich szkół podstawowych i gimnazjów. W trzech kategoriach konkursowych powstało 160 prac. Największą popularnością cieszyła się – tradycyjnie już – kategoria plastyczna, a następnie literacka i medialna. Ogółem na konkurs w kategorii plastycznej wpłynęło 77 prac, w tym 58 ze szkół podstawowych i 19 z gimnazjów. W IV edycji konkursu w kategorii literackiej wpłynęło 60 prac: 44 ze szkół podstawowych i 16 z gimnazjów, a w kategorii medialnej 23 prace: 5 filmów i 18 fotografii.

Zgodnie z tradycją naszego konkursu finał składał się z dwóch części. Oprócz części oficjalnej, czyli wręczenia nagród uczestnikom, odbyła się część artystyczna. Niewątpliwą atrakcją tej części był występ szkolnego koła teatralnego, przeplatany żartobliwym dialogiem w wykonaniu dwójki uczniów kl. 2b – Weroniki i Wiktora. Rodzeństwo rozmawiało ze sobą na temat poważnych powodów, dla których warto czytać. Wiktor starał się skłonić Weronikę do czytania, wymieniając zaledwie kilka, ale bardzo istotnych z punktu widzenia współczesnej nastolatki, zalet czytania. Dzięki nim Weronika stałaby się: mądrzejsza, atrakcyjniejsza, kreatywniejsza, posiadałaby lepszą pamięć, odniosła sukces, zrobiła karierę i miała więcej… kasy. A ponadto dobrze by się przy czytaniu bawiła! Czegóż może jeszcze pragnąć nastolatka? :-)

Występ gimnazjalnego koła teatralnego, przygotowany pod kierunkiem p. Iwony Kozak, a składający się z kabaretowych „przeróbek” znanych bajek i opowieści o Adamie i Ewie, nawiązywał do hasła przewodniego tegorocznej edycji konkursu i dowodził, że „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Dzięki hojności sponsorów – MBP im. Hieronima Łopacińskiego, Wydawnictwa Bezdroża, Księgarni i Hurtowni Taniej Książki Tuliszków oraz firmom-wydawcom e-booków i audiobooków: „ebookpoint” i „audiobook.pl”, mogliśmy nagrodzić uczestników konkursu nie tylko dyplomami, ale też książkami, audiobookami i e-bookami oraz drobnymi gadżetami. I w ten sposób do radości czytania i tworzenia mogliśmy dodać radość bycia nagrodzonym… :-)

Gospodarzem finału była pani dyrektor Elżbieta Kot, a część oficjalną imprezy poprowadziły panie: Ewa Osoba i Beata Nowak-Przech. Wszystkie nagrodzone prace plastyczne i medialne można było obejrzeć na wystawie oraz w prezentacji multimedialnej towarzyszącej imprezie, zaś z pracami literackimi można się było zapoznać – w przypadku opowiadań – w czasie uzasadniania werdyktu przez jury, a w przypadku limeryków – słuchając ich w interpretacji aktorów koła teatralnego.

Finał IV edycji konkursu  pod hasłem „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” zakończył się.

Czekamy na kolejną, piątą już edycję :-)

Kliknij tutaj by obejrzeć prezentacje multimedialną oraz relację fotograficzną z finału:

http://g3-biblioteka.blogspot.com/2015/04/czytanie-ksiazek-to-najpiekniejsza.html

Share Button
Ewa Osoba

Logiczne Myślenie – wartością nieprzemijającą! Nasza 2a znowu zdobywa szczyty!!

KONKURSY, NASZE SUKCESY, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

siłacz-siłowniaUmiejętność logicznego myślenia, chłonny, elastyczny, dobrze pracujący umysł, to niewątpliwy kapitał pomocny w życiu. Uczniowie klasy 2a – matematycznej z elementami bankowości ćwiczą umysł jak mięśnie na zajęciach Siłowni Matematycznej. Zamiast bieżni, sztang, hantli i stepperów używamy zadań logicznych, łamigłówek, gier planszowych, sudoku i pentago. Jak się okazało treningi są owocne…

W marcu 2015 roku uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.  W rywalizacji uczestniczyło prawie 2000 polskich gimnazjalistów. Tak duża konkurencja szczególnie podnosi wartość sukcesu naszych uczniów. W grupie laureatów znalazł się Cezary Gabryel z kl 2a, otrzymując tytuł Mistrza Logicznego Myślenia, a wyróżnienie w tym konkursie i tytuł Eksperta Logicznego Myślenia zdobyła Patrycja Mirosław z kl 2a oraz Wiktor Ciosek z kl 2b.

Obok Czarka i Patrycji, wysokie wyniki uzyskali ich klasowi koledzy – Patryk Suszek, Aneta Redner, Justyna Osińska, Klaudia Stasiak. Do grupy uczniów z 2a z dobrym wynikiem dołączył Igor Tokarski z klasy 2c.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych podnoszeniem swojego IQ zapraszamy w piątki w godz. 14:25- 15:15 na Siłownię Matematyczną.

Share Button
Elżbieta Wojtowicz