Kategorie


Archiwum

NASZ PATRON -
prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP

to wielki myśliciel, naukowiec, pedagog, patriota i kapłan,
to wieloletni rektor KUL
i słynny filozof.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
na temat
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Jesteśmy szkołą objętą patronatem KUL!

PRZECZYTAJ RELACJĘ
z uroczystości nadania naszej szkole imienia
prof. Mieczysława A. Krąpca OP
w dniu 24 maja 2013 roku
KLIKNIJ TUTAJ!

OBEJRZYJ ZDJĘCIA
z tej wielkiej uroczystości szkolnej
KLIKNIJ:
TUTAJ oraz TUTAJ!


Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

dowiedz się więcej!


Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

MOTTO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

"Pamięć przeszłości i osobistej i narodowej może pokierować naszym działaniem, by nie było ono naiwne i głupie."

/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/
Egzamin gimnazjalny 2014

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyCzas biegnie nieubłaganie, a wraz z nim już coraz mniej dni oddziela nas od  jednego z najważniejszych wydarzeń, egzaminu gimnazjalnego. Oto najważniejsze informacje:

23 kwietnia 2014 – część humanistyczna (z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego),
24 kwietnia 2014 – część matematyczno-przyrodnicza (z zakresu: przedmiotów przyrodniczych, matematyki),
25 kwietnia 2014 – język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym).

Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, tj. 8:30.

2.O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.

3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno używać kalkulatora. Nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawiciela zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

5. Zestawy egzaminacyjne rozdaje się zdającym o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jako godzina rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu.

6. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

• zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;

• sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu

• zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi (w przypadku uczniów korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G… -…6, G…-…7, G…-…8 oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

7. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:

w części humanistycznej:
• zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; a w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

• zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; a w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

w części matematyczno-przyrodniczej:
• zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; a w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

• zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

w części z języka obcego nowożytnego:
• zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; a w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

• zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; a w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

8. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

9. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

10. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, z afazją oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

11. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

• nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)

• nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

• w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

• nie wypowiada uwag i komentarzy

• nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

12. W przypadku:

• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia

• wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej

• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

• przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

• Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera pracę. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń (słuchacz) wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

• Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

• Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 14.

• Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym).

• Jeżeli uczeń uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, on lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

• Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt 17., lub z urzędu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na jego wynik. Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

13. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

14. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który przystąpił do odpowiedniego zakresu/poziomu danej części egzaminu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiednich zakresów/poziomów danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

 

Share Button
Magdalena Krawczyk

Nasza DROGA KRZYŻOWA – zapraszamy do wspólnej modlitwy!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

DrogaKrzyzowa2014Serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, absolwentów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wszystkich naszych przyjaciół i nieprzyjaciół do wspólnej modlitwy w intencji społeczności Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie podczas prowadzonej przez nas DROGI KRZYŻOWEJ w dniu 11.04.2014r. (piątek) po Mszy Świętej o godz. 18:00 w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego w Lublinie.

Do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej zapraszają: Samorząd Uczniowski, koło filozoficzne, p. Anna Raganowicz, p. Anna Widerska, ks. Marek Sachadel i p. Michał Jankowski.

Share Button
Anna Raganowicz

Rekrutacja, czyli jak zostać uczniem naszego gimnazjum w r. szk. 2014/2015

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyInformujemy, że aktualne informacje oraz pliki do pobrania związane z naborem do klas pierwszych w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie na rok szkolny 2014/2015 są dostępne na stronie szkoły - kliknij tutaj!

Szóstoklasistów zapraszamy do podjęcia nauki w naszym gimnazjum w klasach interdyscyplinarnych, a także klasach profilowanych: klasie językowo-europejskiej oraz w klasie matematycznej z elementami bankowości.

OFERTA KLAS PROFILOWANYCH 2014/2015:

KLASA ADRESACI CO OFERUJEMY?
MATEMATYCZNA
Z ELEMENTAMI
BANKOWOŚCI

Klasa zaprasza uczniów, którzy:

● lubią matematykę, chcą poznawać jej tajniki i rozwijać swoje logiczne myślenie

● widzą swoją przyszłość w zawodach takich jak: architekt, ekonomista, bankowiec, informatyk, matematyk, programista, inżynier, doradca finansowy…

● nauczanie w oparciu o autorski program „Matematyczne Fascynacje” poszerzający treści podstawy programowej

● zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej

● zajęcia pozalekcyjne „Siłownia Matematyczna”

● wycieczki dydaktyczne, projekty rozwijające zainteresowania matematyką

● pracę z wykorzystaniem multimedialnych środków dydaktycznych

● udział w konkursach

JĘZYKOWO-
EUROPEJSKA
Klasa zaprasza uczniów, którzy:

● lubią uczyć się języków obcych

● są otwarci na poznanie kultur i tradycji innych narodów europejskich

● rozszerzony, autorski program nauczania języka angielskiego i niemieckiego „Języki – paszportem do Europy”

● język hiszpański w ramach zajęć pozalekcyjnych

● doskonalenie kompetencji komunikacyjnych poprzez udział w projektach (także międzynarodowych) i inscenizacjach obcojęzycznych

● udział w konkursach i imprezach językowych

Share Button
Magdalena Krawczyk

Zostań uczniem naszej szkoły!

DLA SZÓSTOKLASISTÓW

przod2014 470x660

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZNIEM NASZEJ SZKOŁY?

● należymy do grupy szkół z wysoką jakością kształcenia,
● mamy licznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
● zdobyliśmy I miejsce w Europie za międzynarodowy projekt eTwinning,
● cenimy kreatywność i samorządność uczniowską – nasi uczniowie byli parlamentarzystami w Sejmie Dzieci i Młodzieży,
● nasze projekty z edukacji obywatelskiej znajdują się w bazie dobrych praktyk MEN,
● otrzymaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów – m.in. nasi uczniowie programują roboty SumiBOT oraz Lego Mindstroms,
● od lat szczycimy się tytułem Ambasadora Życzliwości,
● jesteśmy szkołą objętą patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

INNE NASZE ATUTY:

● klasy profilowane (np. klasa matematyczna z elementami bankowości, klasa językowo-europejska)
● wyjątkowo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (m.in.: koło medialne eTwinning, koło „Siłownia Matematyczna”, koło „Młody Programista”, koło „Młodych Obywateli”, koła teatralne, koło dziennikarskie, koło filozoficzne, koło origami, zespół wokalno-instrumentalny, chór, koła sportowe – pływanie, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, aerobic),
● wyjątkowo aktywnie działający Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza,
● realizacja wielu wartościowych projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
● współpraca ze szkołami w Grecji, na Cyprze, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, w Wielkiej Brytanii,
● aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Lublina,
● atrakcyjne wycieczki dydaktyczne i integracyjne, również zagraniczne.

PONADTO:

● nowoczesny budynek szkolny,
● świetnie wyposażone pracownie przedmiotowe, centrum multimedialne, aula ze sceną, sklepik szkolny, nowoczesne obiekty sportowe, tor dla rolkarzy, siłownia, taneczna sala lustrzana,
● niepowtarzalna, rodzinna atmosfera,
● profesjonalni doradcy zawodowi,
● cieszący się zaufaniem uczniów psycholog szkolny.

Share Button
Anna Raganowicz

Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!

NASZE SUKCESY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

SzkolaOdkrywcowTalentow-mapkaGimnazjum nr 3 im prof. Mieczysława A. Krapca OP w Lublinie uzyskało w roku szkolnym 2013/2014 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.

Tytuł ten przyznaje szkołom Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE)  w Warszawie za osiągnięcia w zakresie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów. Nasza szkoła została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów – kliknij TUTAJ!

Wyróżnienie to otrzymaliśmy w oparciu o działania i osiągnięcia: Medialnego Koła eTwinning (opiekun p. Aneta Szadziewska), Siłowni Matematycznej (nauczyciel prowadzący – p. Elżbieta Wojtowicz), Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariusza (opiekun p. Anna Raganowicz), koła Młody Programista (nauczyciel prowadzący – p. Małgorzata Płaczkowska) oraz Koła Teatralnego (opiekun p. Iwona Kozak).

SzkolaOdkrywcowTalentow

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublin na rok szkolny 2014/2015

WIEŚCI Z SEKRETARIATU

logo-szkolyUWAGA TRZECIOKLASIŚCI!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych Miasta Lublin na rok szkolny 2014/2015.

W poniższym wykazie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin link pogrubiony wiedzie do zasad rekrutacji w danej szkole ponadgimnazjalnej, natomiast link kursywą do strony głównej danej szkoły.

Wykaz szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica,
Al. Racławickie 26, tel. 81 441-14-60, www.1lo.lublin.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
ul. Ogrodowa 16, tel. 81 532-17-32, www.2lo.lublin.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej,
Pl. Wolności 4, tel. 81 532-09-47, www.3lo.lublin.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej,
ul. Szkolna 4, tel. 81 747-78-17, www.4lo.lublin.pl

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Lipowa 7, tel. 81 532-19-27, www.5lo.lublin.pl

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja,
ul. A. Mickiewicza 36, tel. 81 744-07-37, www.6lo.lublin.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół nr 11,
ul. Farbiarska 8, tel. 81 532-65-12, www.zs11.pl

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej,
ul. Słowicza 5, tel. 81 744-06-23, www.lo8.lublin.pl

IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,
ul. A. Struga 6, tel. 81 525-54-35, www.9lo.lublin.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta
ul. Radzyńska 5, tel. 81 741-37-03, www.14lo.lublin.pl

XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Przyjaźni 12, tel. 81 746-25-11, http://www.zsonr2.lublin.pl

XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
ul. I. Rzeckiego 10, tel. 81 525-70-12, www.xixlo.lublin.pl

XX Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich,
ul. K. Tumidajskiego 6a, tel. 81 747-70-03, www.zso4lublin.pl

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
ul. J. Poniatowskiego 5, tel. 81 533-58-16, www.23lo.lublin.pl

XXVII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 10,
ul. Biedronki 13, tel. 81 527-67-33, www.zs10.lublin.pl/27lo

Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
ul. Magnoliowa 8, tel. 81 747-03-78, www.lcez.lublin.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego,
Al. Racławickie 5, tel. 81 533-88-31, www.psb.lublin.pl

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Słowicza 3, tel. 81 444-27-00, www.zsb.lublin.pl

Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga,
al. Racławickie 7, tel. 81 442-19-20, www.kleeberg.lublin.pl

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów,
ul. Bernardyńska 14, tel. 81 532-53-13, www.zse.lublin.pl

Zespół Szkół Elektronicznych,
ul. Wojciechowska 38, tel. 81 525-66-91, www.zsel.lublin.pl

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego,
ul. Długa 6, tel. 81 744-24-22, www.zsen.lublin.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego,
ul. Podwale 11, tel. 81 532-24-12, www.zs1.lublin.pl

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,
ul. J. Elsnera 5, tel. 81 740-46-01, www.zs5.lublin.pl

Zespół Szkół nr 6,
ul. Diamentowa 2, tel. 81 744-17-52, www.zs6.lublin.pl

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta,
ul. Spokojna 10, tel. 81 532-41-16, www.zsow.lublin.pl

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego,
al. J. Długosza 10a, tel. 81 466-40-22, www.zss.lublin.pl

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki,
ul. Zemborzycka 82, tel. 81 744-09-51, www.zstk.edu.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
ul. Krochmalna 29, tel. 81 532-74-95, www.ckunr1.lublin.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2,
ul. Pogodna 52, tel. 81 744-15-39, www.cku2.pdg.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1,
al. Spółdzielczości Pracy 65, tel. 81 747-66-68, www.sosw1.lublin.eu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej,
ul. L. Hirszfelda 6 (LO), tel. 81 747-14-23, www.soswlublin.pl/hirszfelda;
ul.Wyścigowa 31 (technikum, zsz, tel. 81 532-29-44, www.soswlublin.pl/wyscigowa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II,
ul. L. Herc 4, tel. 81 744-19-13,www.sosw.lublin.pl

Share Button
Magdalena Krawczyk

Uwaga! Finaliści II edycji konkursu: Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog!

KONKURSY, PATRON SZKOŁY

patron-szkolyZapraszamy do zapoznania się z listą uczestników finału II edycji Wojewódzkiego Konkursu: Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog zorganizowanego przez Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie we współpracy z Fundacją Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II.

FINALIŚCI KONKURSU Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog:

1.Adamczyk Weronika, I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
2.Białecka Anna, Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
3.Czępińska Aleksandra, Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie
4.Garbarz Karolina, VIII LO im. Z. Nałkowskiej w Lublinie
5.Karwatowska Julia, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
6.Kowalewski Sławomir, Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
7.Michna Karolina, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
8.Stradczuk Monika, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
9.Szutko Mateusz, I LO im S. Staszica w Lublinie
10.Świergiel Agata, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
11.Wypchło Joanna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku
12.Zawiślak Magdalena, Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. J. Dechnika Biłgoraju
13.Żuraw Aleksandra, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

 Zapraszamy na finał, który odbędzie się 28 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Share Button
Anna Widerska

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Sprawności Językowej „Gramatyka da się lubić!”

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, KONKURSY

j.polski1W dniu 26 marca 2014r. (środa) odbył się w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie Międzyszkolny Konkurs Sprawności Językowej „Gramatyka da się lubić!” zorganizowany przez nauczycielki języka polskiego: p. Iwonę Kozak, p. Annę Raganowicz i p. Annę Widerską dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych.

W konkursie można było uzyskać maksymalnie 34 punkty. Zamieszczamy poniżej wyniki uczestników konkursu. Jednocześnie informujemy, że nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 5 i 6 klasa.

Zapraszamy wszystkich, którzy wzięli udział w naszym konkursie na wręczenie nagród i dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli, które odbędzie się 5 kwietnia 2014r. (sobota) o godz. 10:00  w sali 10 w naszej szkole. Każdy uczestnik otrzyma dyplom i podziękowanie.

Dziękujemy za udział w naszym konkursie i gratulujemy zwycięzcom! :-)

A oto wyniki konkursu:

L.p. Imię
i nazwisko ucznia
Szkoła Ilość punktów
(maks.
34 p.)
Nauczyciel
1. Bartosz Szypuła SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie

22,5

3 miejsce

Anna Jankowska
2. Dominika Tracz SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie

23

2 miejsce

Anna Jankowska
3. Róża Sówka SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie

27

 

Agnieszka Rosochacka-Wójtowicz
4. Katarzyna Góra SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie

15,5

 

Teresa Frąckiewicz
5. Emilia Zgrajka SP nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie

30

3 miejsce

Mariola Wesołowska-Lecka
6. Monika Leńczuk SP nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie 29,5

 

Mariola Wesołowska-Lecka
7. Monika Gutalska SP nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 20,5

 

Maria Laskowska
8. Piotr Koproń SP nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 20

 

Maria Laskowska
9. Bartosz Stachyra SP nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 19,5

 

Maria Laskowska
10. Maja Owe-Larsson SP nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie 26

 

Mirosława Marzec
11. Oliwia Żmuda SP nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie 23

 

Iwona Suszek
12. Zuzanna Gil SP nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie 30,5

2 miejsce

Anna Naborczyk
13. Bartłomiej Buczak SP nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie 29,5

 

Anna Naborczyk
14. Michał Maj SP nr 51 im. Jana Pawła II 31

1 miejsce

Iwona Kwiatkowska-Fus
15. Joanna Kiciak SP nr 51 im. Jana Pawła II 26,5

 

Agnieszka Maj
16. Julia Mazurek SP nr 51 im. Jana Pawła II 33

1 miejsce

Bożena Osmulska
Share Button
Anna Widerska

Zapraszamy na DNI OTWARTE!

DLA SZÓSTOKLASISTÓW

DniOtwarte2014Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wraz z opiekunami – rodzicami, wychowawcami, nauczycielami na DNI OTWARTE 2014 w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, które odbędą się w dniach 4 i 5 kwietnia 2014r. (piątek i sobota).

4 kwietnia 2014r. (piątek) zapraszamy w godz. 14:00 – 18:00, a 5 kwietnia 2014r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00.

Szczegółowy PROGRAM DNI OTWARTYCH 2014 do pobrania TUTAJ! (plik PDF)

INFORMACJE o naszych DNIACH OTWARTYCH również na FACEBOOKU - KLIKNIJ TUTAJ!

PRZYJDŹ! SPRAWDŹ NAS! ZAPRASZAMY! :-)

Share Button
Anna Raganowicz

Jedziemy na finał konkursu matematycznego do Warszawy!!!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

matematyka6Grupa naszych gimnazjalistów wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym PANGEA. Jego organizatorami są: Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz Vistula University w Warszawie. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratorów Oświaty: Warmińsko – Mazurskiego, Dolnośląskiego, Kujawsko – Pomorskiego, Zachodnio – Pomorskiego i Łódzkiego.

Do I etapu przystąpiło ponad 103 tysiące uczniów z całej Polski. Wśród 500 najlepszych znalazło się 3 naszych uczniów: Cezary Gabryel, Patrycja Mirosław, Justyna Osińska. Cała trójka to uczniowie  1A – klasy matematycznej z elementami bankowości. To oni pod opieką swojego nauczyciela matematyki p. Elżbiety Wojtowicz pojadą 28 marca 2014r, na finał tego konkursu do Warszawy. Eliminacje finałowe odbędą się w Vistula University – Akademii Finansów i Biznesu w Warszawie, na Ursynowie. Udział w finale to już wielki sukces… ale nasi młodzi matematycy walczyć będą o więcej!!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

„Kamienie na szaniec” – wyjście do kina klas 1

EDUKACJA W TERENIE

KAMIENIEnaSZANIECW dniu 18.03.2014r. (wtorek) wszystkie klasy 1 pod opieką swoich wychowawczyń udały się do lubelskiego kina „Bajka” na film „Kamienie na szaniec” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Film nie jest ekranizacją książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec” – lektury szkolnej naszych gimnazjalistów w kl. 3, ale jej adaptacją i to dość luźną.

W filmie znalazły się sceny fikcyjne, które nie pojawiają się w książce i nie mają odniesienia w faktach historycznych. Ponadto rola Alka została zmarginalizowana, a Zośka i Rudy bardziej przypominają dzisiejszych, zbuntowanych dwudziestolatków, którzy z niejasnych do końca pobudek rwą się do wojny, niż prawdziwie bohaterskich harcerzy Szarych Szeregów z okresu II wojny światowej, którzy – służąc Bogu i Ojczyźnie – „potrafili pięknie żyć i pięknie umierać”.

Plusem filmu są sceny kręcone w Lublinie – odbicie Rudego podczas akcji pod Arsenałem.

Uczniom naszego gimnazjum panie polonistki polecają „Akcję pod Arsenałem” wyreżyserowaną w 1977r. przez Jana Łomnickiego - film prawdopodobnie dużo mniej atrakcyjny w odbiorze dla współczesnego nastoletniego widza, niż wersja Glińskiego z 2014r., ale przynajmniej zgodny z zamysłem Aleksandra Kamińskiego, który miał swój udział w jego kręceniu jako konsultant.

Share Button
Anna Raganowicz

Wycieczka do Berlina!

EDUKACJA W TERENIE

BERLINUWAGA!!! WYCIECZKA! :-) Zapraszamy wszystkich UCZNIÓW kl. 1-3 Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krapca OP oraz ich RODZICÓW do zapoznania się z ofertą wycieczki do Berlina!

KLIKNIJ TUTAJ! (plik PDF).

Więcej informacji na temat wycieczki udziela w naszej szkole p. Małgorzata Fajgielska.

Share Button
Małgorzata Fajgielska

Niebieska Szkoła – przygoda życia!

SPOTKANIA EDUKACYJNE

NiebieskaSzkolaW dniu 17.03.2014r. (poniedziałek) wszystkie klasy 1-3 naszego gimnazjum uczestniczyły w ramach lekcji wychowawczych w interesującym spotkaniu z panem Markiem Muszyńskim - dyrektorem Niebieskiej Szkoły, który sugestywnie przybliżył uczniom ideę morskiego wychowania młodzieży oraz program nauczania pod żaglami na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin.

Uczniowie dowiedzieli się, że Niebieska Szkoła łączy NAUKĘ SZKOLNĄ z ŻEGLUGĄ DALEKOMORSKĄ! Zajęcia lekcyjne odbywają się na statku, ale realizują program dydaktyczny obowiązujący w każdym gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej na lądzie, a oceny, uzyskane podczas rejsu, przesyłane są po zakończeniu rejsu do szkół macierzystych.

Pan Marek Muszyński zapewniał, że uczniowie po powrocie do kraju nie będą mieć zaległości i będą mogli spokojnie kontynuować naukę w swoich szkołach, bowiem nauczycielami w Niebieskiej Szkole są ludzie z pasją, którzy potrafią przekazać młodzieży swoje zamiłowanie do wykładanych przedmiotów i dostosować system nauczania do zróżnicowanej grupy osób.

Według pana Muszyńskiego najlepszym wychowawcą młodzieży jest MORZE! W trakcie rejsów uczestnicy uczą się życia na statku, odpowiedzialności za siebie i innych, współpracy w grupie, mierzenia się z własnymi słabościami i przezwyciężania ich. Najważniejszą bowiem wartością morskiego wychowania młodzieży w ramach rejsów edukacyjnych, oferowanych w ramach programu Niebieska Szkoła, jest swoista metamorfoza, jaką przechodzi młodzież podczas dwumiesięcznej, żeglarskiej przygody na żaglowcu.

Żeglarska, prosta egzystencja pozwala nabrać dystansu do otaczającej rzeczywistości. Zmusza młodego człowieka, aby wyjrzeć poza ekran tableta, komputera, smartfona, a nierzadko również poza przysłowiowy czubek własnego nosa. Pokazuje, że praca i odpowiedzialność przynoszą wymierne efekty, a unikanie ich pociąga za sobą szkodę dla całego zespołu.

Rejs to również NIESAMOWITA PRZYGODA ŻYCIA! Dzięki niemu młodzież odwiedza zagraniczne porty odkrywa świat, odmienne kultury i tradycje.  W odwiedzanych portach organizowane są bowiem wycieczki oraz spotkania z rówieśnikami z lokalnych szkół i organizacji, które pozwalają na poznanie nowych miejsc i ludzi. Jest to okazja do wspólnego spędzenia czasu w sposób oryginalny i kształcący, a także gwarantujący fantastyczną zabawę i wspomnienia na całe życie.

Uczniowie naszej szkoły z wielkim zainteresowaniem słuchali p. Marka Muszyńskiego i z zaciekawieniem oglądali prezentację multimedialną oraz krótki filmik z rejsów Niebieskiej Szkoły. Po spotkaniu chętnie dopytywali o szczegóły i deklarowali chęć uczestnictwa.

UWAGA! Dla zainteresowanych – TERMINARZ REJSÓW NIEBIESKIEJ SZKOŁY dostępny TUTAJ!

Informacje o zasadach uzyskania DOFINANSOWANIA UDZIAŁU W REJSIE dostępne na stronie Fundacji STS Fryderyk Chopin - KLIKNIJ TUTAJ!

Share Button
Anna Raganowicz

Dzień Matematyki – czyli urodziny liczby Pi

KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

liczba-piWiecie, że istnieje liczba, która ma swoje święto? Ta magiczna, tajemnicza, niewymierna liczba Pi od czasów Pitagorasa (VI w. p.n.e) bryluje na matematycznych salonach, inspiruje matematyków, opiewała ją także w poezji Wisława Szymborska. Dlaczego liczba Pi obchodzi urodziny właśnie 14 marca? Bo Pi w przybliżeniu równa się 3,14!!

Tego dnia świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Matematyki. Organizatorami święta byli przede wszystkim uczniowie klasy 1a – o profilu matematycznym z elementami bankowości. Celem imprezy było pokazanie uczniom innego oblicza matematyki – pięknej, ciekawej i tajemniczej.

Przygotowania do Dnia Matematyki zaczęły się dużo wcześniej. Dwa tygodnie przed świętem uczniowie mieli za zadanie przygotować plakaty zachęcające do poznawania tego ścisłego przedmiotu. Gimnazjaliści – mający zdolności kulinarne, upiekli i ozdobili ciasteczka („pie”) znakiem liczby Pi. Na przerwach matematyczną piosenkę śpiewała nasza koleżanka z klasy 1a – Julia Wójcik. Uczniowie grali w Pentago, szachy, warcaby, rozwiązywali rebusy. Każdy z uczniów za samodzielnie, dobrze rozwiązane Sudoku mógł otrzymać piątkę z matematyki. Tłem do zabaw były prezentacje multimedialne o pięknie matematyki. Dla uczestników gier i zabaw był przewidziany poczęstunek w postaci cynamonowych pierniczków.

Na jednej z pauz ogłoszono wyniki szkolnego konkursu Superrachmistrz 2014. I miejsce zdobył Kacper Myszka (3a), a II miejsce ex aequo Wiktor Ciosek  (1b) i Czarek Gabryel (1a).  Gratulujemy!

W tym jakże ważnym dla wszystkich matematyków dniu cała szkoła udekorowana była wykonanymi przez nas plakatami związanymi m.in.: liczbą Pi, szyfrem Cezara, gwiazdą Pitagorejską oraz różnymi matematycznymi ciekawostkami. Zadbaliśmy także o to, by wszędzie wisiały cytaty o matematyce wypowiedziane przez sławnych naukowców. Jednak najważniejsze było to, by oddać hołd przedmiotowi tak istotnemu w naszym codziennym życiu oraz pokazać uczniom gimnazjum, że matematyka to nie tylko lekcja lub przedmiot szkolny, ale przede wszystkim wyobraźnia, sposób myślenia i narzędzie, które może nam pozwolić zmieniać świat na lepszy.

Z okazji Święta liczby Pi życzymy Wam WSZYSTKIEGO NIEWYMIERNEGO!!

Relacja Weroniki Budzyńskiej z kl. 1a

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków

PROJEKTY LOKALNE

RAZEMdlaWROTKOWAWięcej imprez osiedlowych”, „Kino pod chmurką”, „Blog dzielnicy Wrotków”, „Zintegrowanie dzielnicy i współpraca międzypokoleniowa” to pomysły, które uczniowie chcieliby realizować na Wrotkowie.

W Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP trwa kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Dzielnicy (MRD). Na pierwszym piętrze szkoły można zapoznać się z programami wyborczymi kandydatów.

Wybory do MRD odbędą się 24 marca 2014r. (poniedziałek). Młodzieżowa Rada będzie reprezentacją młodzieży dzielnicy Wrotków – uczniów gimnazjów i dziennych szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się na terenie dzielnicy.

Wybory do powstającej Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wrotków odbywają się w ramach projektu „Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży”, który jest współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt jest działaniem partnerskim Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

DSC_1046abcd

Share Button
Beata Nowak-Przech

Kolejne matematyczne sukcesy naszych uczniów!

KONKURSY, NASZE SUKCESY

matematyka2Nasi uczniowie w bieżącym roku szkolnym wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie PIONIER z matematyki. Po raz kolejny cieszymy się z ich sukcesów.

W grupie najlepszych, nagrodzonych uczniów z całej Polski znalazło się aż pięciu naszych gimnazjalistów: Cezary Gabryel (1a) – tytuł laureata, Patrycja Mirosław (1a) – tytuł laureata, Wiktor Ciosek (1b) – tytuł laureata, Justyna Osińska (1a) – wyróżnienie, Aneta Redner (1a) – wyróżnienie. Gratulujemy!!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

„Solidarni z Ukrainą” – Maraton Pisania Listów Amnesty International

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

akcja-SOLIDARNI-Z-UKRAINA-maratonAIW ramach szkolnej akcji „Solidarni z Ukrainą” społeczność Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie wzięła udział w ogólnopolskim Maratonie Pisania Listów Amnesty International „Solidarni z Ukrainą”, który został zorganizowany na terenie naszej szkoły w dniu 03.03.2014r. (poniedziałek) przez p. Annę Raganowicz i Samorząd Uczniowski.

Maraton Pisania Listów był spontaniczną reakcją Amnesty International Polska na dramatyczną sytuację praw człowieka na Ukrainie: "Brutalne ataki na demonstrantów na Majdanie w Kijowie to złamanie prawa do pokojowego protestu. Domagamy się od władz ukarania winnych pobić, tortur, porwań i zabójstw."

W obronie pokojowych demonstrantów na Ukrainie, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w materiałach otrzymanych od Amnesty International, zainteresowani uczniowie pisali listy w godz. 11:30-14:30 w holu szkoły na I piętrze, adresując je do Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie lub do ukraińskiego biura Amnesty International w Kijowie.

W tym czasie w salach lekcyjnych w ramach godzin wychowawczych pozostali uczniowie poszczególnych klas 1-3, pod opieką swych wychowawców, pisali listy do prezydenta Rosji wg wzoru stworzonego przez Michalinę Ostrowską z kl. 2c na potrzeby szkolnej akcji „Solidarni z Ukrainą”.

OTO TREŚĆ LISTU:

Lublin, 03.03.2014r.

President Vladimir Putin
Russian Federation
23, Ilyinka Street,
Moscow, 103132, Russia

Szanowny Panie Prezydencie!

Nazywam się ............................................. Jestem uczniem/uczennicą klasy .................. Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, w Polsce. Przypuszczam, że otrzymuje Pan wiele listów i depesz dotyczących bieżących wydarzeń na Ukrainie, dlatego proszę o cierpliwą analizę słów zawartych w moim liście.

Jestem wdzięczny/a swoim przodkom, że mogę żyć w wolnej, demokratycznej Polsce. Doceniam ich trud i przelaną krew, dlatego z przerażeniem patrzę na dramatyczne walczącą Ukrainę.

Z powyższych powodów zwracam się do Pana z prośbą, aby Rosja bezpodstawnie nie ingerowała w sprawy Ukrainy. Ukraińcy, tak jak i inne narody na świecie, aspirują do wolnego państwa bez korupcji i inwigilacji. Pragną, by ich standard życia polepszył się. Już zbyt wiele ofiar, które zginęły za ojczyznę, opłakuje ten naród.

Zapewne zgodzi się Pan ze mną, że każdy demokratyczny kraj ma prawo stanowić o swojej tożsamości. Ufam, iż Rosja będąc największym sąsiadem Ukrainy, będzie w stanie, na oczach całego świata, wesprzeć dążenia narodu ukraińskiego do realizacji swej szlachetnej wizji prawdziwie demokratycznego państwa.

Zdaję sobie sprawę, że Rosja ma na Ukrainie wiele różnych interesów gospodarczych i militarnych, które mogą zostać zakwestionowane po uzyskaniu przez Ukrainę pełnej niepodległości. Sądzę jednak, że jest możliwe, aby Rosja pozwoliła Ukrainie na osiągnięcie ustroju państwowego zgodnego z wolą ludu. Wiem, że żadne państwo nie jest samowystarczalne i musi współpracować oraz żyć w symbiozie z innymi państwami, od których jest uzależnione gospodarczo i ekonomicznie. Ufam jednak, że uda się Panu Prezydentowi wypracować z nowym rządem Ukrainy taki model współpracy, gdzie interesy obu państw nie będą ze sobą kolidowały.

Dziękuję za przeczytanie mojego listu i mam nadzieję, że ustosunkuje się Pan do niego w sposób pozytywny. Życzę narodowi rosyjskiemu i ukraińskiemu pokojowego współistnienia.

Z wyrazami szacunku
..................................

W sumie zostało napisanych/podpisanych prawie 200 listów (dokładnie 196). Najwięcej listów skierowanych zostało do Władimira Putina, ale wiele z nich uczniowie adresowali do Mychajło Nyskohuza oraz do Władysława Czilickiego. Były to głównie listy ze słowami wsparcia i wyrazami solidarności.

W organizację Maratonu Pisania Listów w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą” najaktywniej włączyli się uczniowie kl. 2cMichalina Ostrowska (Wiceprzewodnicząca Rady SU), Karolina Zarzycka, Agnieszka Śliwa, Agnieszka Machoń, Natalia Lewkowicz i Arkadiusz Grunwald. Uczniów kl. 2c wspierała Przewodnicząca Rady SU – Maddalena Rękas z kl. 3a, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SU – Mateusz Krzowski z kl. 2b oraz Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VIII kadencji – Ernest Kamiński z kl. 2d.

Maraton Pisania Listów nie odbyłby się bez zgody dyrekcji szkoły oraz bez pomocy wychowawców. Szczególne podziękowania za wsparcie tej akcji należą się wychowawcom: kl. 2c – p. Andrzejowi Osobie, kl. 1a – p. Iwonie Kozak, kl. 3a – p. Agnieszce Tkaczyk, kl. 2d – p. Annie Dębickiej, kl. 3b – p. Beacie Nowak-Przech, kl. 2b – p. Małgorzacie Lasocie-Czubińskiej i kl. 1b – p. Alicji Wójtowicz-Ziętek.

Maratonowi Pisania Listów towarzyszyły inne działania – pod opieką p. Anny Dębickiej (nauczycielki geografii i informatyki) uczniowie przygotowali plakaty z informacjami o sytuacji gospodarczo-politycznej Ukrainy, a w ramach lekcji języka polskiego uczniowie p. Anny Raganowicz z kl. 1c, 2a, 2c i 3a dzielili się swymi refleksjami na temat dramatycznej sytuacji na Ukrainie w różnych formach wypowiedzi pisemnej – rozprawka, artykuł prasowy/reportaż, list.

Plakaty i wybrane wypowiedzi pisemne uczniów zostały wywieszone w obszarze miejsca maratonowego w holu na I piętrze naszej szkoły.

FOTORELACJA Z MARATONU do obejrzenia NIEBAWEM!

Share Button
Anna Raganowicz

XV edycja konkursu wiedzy „Lublin – moje miasto”

KONKURSY

Lublin„Życie lubelskie niektórzy usiłują nastroić na stopę wielko-miejską, lecz to niezupełnie się udaje… Do rozwoju życia skromnego i cichego, nie pragnącego rozgłosu i sławy, przyczyniają się wielce nasze kobiety, które, mówiąc mimochodem, znane są jako piękne Lublinianki; odznaczają się one wyższemi przymiotami serca i umysłu i pod tym względem przyznać należy, że wyższej od naszych mężczyzn stoją.”

Cytatem z książki „Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice” z 1876 roku organizatorzy konkursu „Lublin – moje miasto” – Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Gimnazjum nr 10 w Lublinie im. ks. Jana Twardowskiego zachęcają gimnazjalistów do udziału w XV edycji międzyszkolnego konkursu o naszym mieście.

REGULAMIN KONKURSU:

Do konkursu zgłosić się może każdy uczeń naszej szkoły. Do konkursu przygotowuje i prowadzi nabór (do 14 marca 2014r. – piątek) p. Aneta Szadziewska.

Etapy konkursu:

- etap I – eliminacje szkolne – uczniowie rozwiązują test (31 marca 2014r. – poniedziałek)
- etap II – miejski – konkurs wiedzy o Lublinie rozgrywany w czerwcu 2014r. w Trybunale Koronnym; szkołę będzie reprezentować dwuosobowa drużyna wyłoniona z I etapu konkursu.

Zadania konkursowe:

- określenie położenia miasta na mapie Polski,
- znajomość nazw dzielnic i ulic miasta,
- wiedza z zakresu historii miasta, jego zabytków, symboli,
- znajomość nazwisk wybitnych Lublinian,
- umiejętność prezentowania lubelskich legend, ciekawego opowiadania o zabytkach miasta,
- znajomość miast partnerskich Lublina,
- umiejętność rozpoznawania na zdjęciach, widokówkach obiektów zabytkowych, pomników Lublina,
- znajomość nazw wyższych uczelni, muzeów miasta, placówek kulturalnych, a także zakładów przemysłowych.

Zapraszamy do udziału!

Share Button
Aneta Szadziewska

Konkurs na FLAGĘ Niemiec!

KONKURSY

flaga-NiemcyUWAGA! SZKOLNY KONKURS NA FLAGĘ NIEMIEC! Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów klas 1-3 naszego gimnazjum. Konkurs polega na przygotowaniu dowolną techniką FLAGI Niemiec.

Prace należy składać do końca marca 2014r. do nauczycielek języka niemieckiego – p. Małgorzaty Fajgielskiej i p. Aleksandry Łopuckiej lub do p. Małgorzaty Płaczkowskiej - nauczycielki zajęć technicznych i informatyki.

Share Button
Małgorzata Fajgielska

Szkolny konkurs „Jeden tydzień – jedno pytanie o… Patronie szkoły”!

KONKURSY, NEWSY Z BIBLIOTEKI, PATRON SZKOŁY

patron-szkoly4REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Jeden tydzień – jedno pytanie o… Patronie szkoły”:

1. Konkurs kierujemy do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie, a przede wszystkim do gimnazjalistów z klas 1.
2. Konkurs trwa od 3 marca 2014r. (poniedziałek) do 26 maja 2014r. (poniedziałek)  – Dnia Patrona szkoły.
3. Celem konkursu jest zdobycie wiedzy na temat Patrona szkoły i przygotowanie uczniów klas 1 do udziału w grze miejskiej organizowanej przez grupę gimnazjalistów z klasy 3c i 3d.
4. Konkurs polega na znalezieniu prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania zadawane cyklicznie co tydzień.
5. Pytania udostępniane będą w szkolnej bibliotece, na blogu biblioteki oraz zamieszczane na profilu Facebook szkoły jako wydarzenie.
6. Podpisane imieniem i nazwiskiem odpowiedzi na pytania należy przynosić do szkolnej biblioteki przez tydzień do momentu ogłoszenia kolejnych pytań.
7. Zwycięzcami zostaną uczniowie, którzy odpowiedzą prawidłowo na jak największą liczbę pytań.
8. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki.
9. Organizatorami konkursu są nauczyciele bibliotekarze – p. Ewa Osoba i p. Aneta Szadziewska.

ZAPRASZAMY!

Share Button
Aneta Szadziewska

Międzynarodowy Dzień Teatru 2014 – świętujmy razem!

KONKURSY

maski-teatrUwaga, uwaga, uwaga!!! I ty możesz zostać Julią lub na scenie wypowiedzieć słynną kwestię Hamleta “Być albo nie być? Oto jest pytanie!”

Z okazji szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru 2014 w dniu 27 marca 2014r. (czwartek) zapraszamy wszystkie klasy 1-3 naszego gimnazjum do wspólnej zabawy w teatr, kabaret…

Organizujemy konkurs na najlepszą scenkę teatralną. Wybierzcie reprezentację swojej klasy, zabawny tekst, skecz i zgłoście klasę do Przeglądu krótkich form teatralnych w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Zachęcamy też do udziału w konkursie na najciekawszą maskę teatralną, wykonaną dowolną techniką, którą należy dostarczyć do organizatorów konkursu do dnia 14 marca 2014r. (piątek). Nagrody w zasięgu ręki!

Zgłoszenia do konkursów: na najlepszą scenkę teatralną oraz najciekawszą maskę teatralną przyjmują do dnia 14 marca 2014r. (piątek) – p. Iwona Kozak oraz p. Andrzej Osoba.

Przegląd teatralny i rozwiązanie konkursów odbędzie się w dniu 28 marca 2014r. (piątek). ZAPRASZAMY! :-)

REGULAMIN KONKURSU TEATRALNEGO do pobrania TUTAJ!

Share Button
Dorota Surtel

Zmiana terminu II etapu konkursu: Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog

KONKURSY, PATRON SZKOŁY

patron-szkolyUwaga! Ze względu na matury zmianie ulega termin II etapu konkursu: Ojciec Krąpiec – filozof i pedagog.

Odbędzie się on 28 kwietnia 2014r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie. Uroczyste rozdanie nagród będzie miało miejsce 8 maja 2014r. (czwartek) w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Za zmianę przepraszamy i zachęcamy do udziału!

Share Button
Anna Widerska

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2014 – konkurs gramatyczny!

KONKURSY, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

jezyk-polski3* * *

„Język polski – piękny jak aniołów mowa”
/prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/

* * *

W dniu 21.02.2014r. (piątek) obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2014.

Z tej okazji panie polonistki: p. Iwona Kozak, p. Anna Raganowicz i p. Anna Widerska zorganizowały dla uczniów wszystkich klas 1-3 naszego gimnazjum dwuetapowy szkolny konkurs gramatyczny „Gramatyka da się lubić!”, którego pierwszy etap został przeprowadzony w dniach 10-11 lutego 2014r., a etap drugi – finałowy odbył się w dniu 21 lutego 2014r. w sali 205.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 30 uczniów z klas 1-3 naszego gimnazjum (z klas 1 – 13 uczniów, z klas 2 – 7 uczniów, z klas 3 – 10 uczniów).

OTO WYNIKI FINAŁU:

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W CAŁEJ SZKOLE:
I miejsce – Arkadiusz Grunwald, kl. 2c (p. A. Raganowicz)
II miejsce – Weronika Bereda, kl. 2a (p. A. Raganowicz)
III miejsce – Justyna Osińska, kl. 1a (p. I. Kozak)

NAJLEPSI WŚRÓD PIERWSZOKLASISTÓW:
I miejsce – Justyna Osińska, kl. 1a (p. I. Kozak)
II miejsce – Klaudia Stasiak, kl. 1a (p. I. Kozak)
III miejsce – Natalia Judycka, kl. 1c (p. A. Raganowicz)
Wyróżnienie – Wiktor Ciosek, kl. 1b (p. I. Kozak)

NAJLEPSI WŚRÓD DRUGOKLASISTÓW:
I miejsce – Arkadiusz Grunwald, kl. 2c (p. A. Raganowicz)
II miejsce – Weronika Bereda, kl. 2a (p. A. Raganowicz)
III miejsce – Michalina Ostrowska, kl. 2c (p. A. Raganowicz)
Wyróżnienie – Weronika Studzińska, kl. 2d (p. A. Widerska)

NAJLEPSI WŚRÓD TRZECIOKLASISTÓW:
I miejsce – Agata Piasecka, kl. 3a (p. A. Raganowicz)
II miejsce – Kamila Różańska, kl. 3b (p. A. Widerska)
III miejsce – Kacper Myszka, kl. 3a (p. A. Raganowicz)
Wyróżnienie – Dominika Filipek, kl. 3b (p. A. Widerska)

Konkursu nie był łatwy. Test I etapu składał się z 20 zadań, a etapu II z 25 zadań. Uczniowie zmierzyli się zarówno z zadaniami zamkniętymi, jak i otwartymi, w których musieli wykazać się rzetelną wiedzą i konkretnymi umiejętnościami z zakresu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji i składni. W teście etapu II najtrudniejsze okazało się ostatnie zadanie, w którym należało samodzielnie sporządzić kilka wykresów różnych typów wypowiedzeń złożonych, w tym wypowiedzenia wielokrotnie złożonego.

W konkursie najlepiej wypadli uczniowie klas 2, a najsłabiej klas 3. Całkiem nieźle poradzili sobie z zadaniami konkursowymi niektórzy uczniowie klas 1.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym GRATULUJEMY! :-) Jednocześnie informujemy, że rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu uroczystego zakończenia r. szk. 2013/2014 (czerwiec 2014).

FOTORELACJA Z FINAŁU KONKURSU do obejrzenia TUTAJ!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2014 – szkolny konkurs gramatyczny „Gramatyka da się lubić!”
Share Button
Anna Raganowicz

„Solidarni z Ukrainą” – włącz się do akcji!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, WOLONTARIAT

swieczka-SOLIDARNI-Z-UKRAINA

* * *

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.”
/Jan Paweł II/

* * *

W wyniku tragicznych wydarzeń w dniach 19.02. oraz 20.02.2014r. w Kijowie na Ukrainie nasz Samorząd Uczniowski, z inicjatywy Opiekuna SU – p. Anny Raganowicz i Rady SU i za zgodą p. dyrektor Elżbiety Kot, włączył się w dniu 19.02.2014r. (środa) w spontaniczną ogólnopolską akcję „Solidarni z Ukrainą”.

Jako wyraz propagowania (nie tylko w Internecie) przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogólnopolskiej akcji „Solidarni z Ukrainą” powstało logo akcji SU na potrzeby lokalne, które – zaimprowizowane przez p. Annę Raganowicz – już od środy udostępniane jest przez uczniów (i nie tylko) na portalu społecznościowym Facebook w nieco bardziej uniwersalnej wersji – kliknij tutaj i udostępnij!, niż zaprezentowana poniżej:

G3-akcjaSOLIDARNI-Z-UKRAINĄ2014

Logo na swoich profilach na Facebooku udostępniło dotychczas kilkunastu uczniów z kl. 3a, 2a, 2b i 1c. Mamy nadzieję, że w ich ślady pójdą następni, bowiem działanie to ma na celu wyrażenie swojej solidarności z narodem ukraińskim w tym niezmiernie trudnym dla Ukrainy czasie.

Zapraszamy więc wszystkich, którzy nie są obojętni na los naszych sąsiadów zza wschodniej granicy, do włączenia się w nasze działania w ramach tej akcji!

* * *

W geście solidarności i wsparcia dla narodu ukraińskiego w naszej szkole planowane są kolejne działania SU we współpracy z wychowawcami klas 1-3 naszego gimnazjum oraz różnymi instytucjami:

od 21.02.2014r. (piątek) – wspieranie zbierania funduszy przez Caritas Polska na zakup lekarstw i żywności dla potrzebujących na Ukrainie poprzez zachętę do udziału oraz udział w esemesowej akcji „Solidarni z Ukrainą”kliknij tutaj!;

image description

Wyślij charytatywny SMS o treści „POMAGAM”
na numer 72052 za 2,46 zł + VAT!

• 24.02.2014r. (poniedziałek) – happening fotograficzny „Solidarni z Ukrainą” dla społeczności szkolnej naszego gimnazjum, który odbędzie się w ramach poniedziałkowych lekcji wychowawczych klas 1-3, a który organizowany jest przez SU we współpracy z wychowawcami klas 1;

• od 24.02.2014r. (poniedziałek) – zbiórka darów rzeczowych „Pomóżmy Ukrainie!” (CIEPŁA ODZIEŻ I BIELIZNA – ZWŁASZCZA DLA KOBIET, LEKI PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE, ŚRODKI OPATRUNKOWE, KOCE, ŚPIWORY, ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM TERMINEM WAŻNOŚCI) koordynowana na terenie szkoły przez nasz Szkolny Klub Wolontariusza przy wsparciu całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim wychowawców klas oraz rodziców - kliknij tutaj!;

• 03.03.2014r. (poniedziałek) – ogólnopolski Maraton Pisania Listów Amnesty International Polska „Solidarni z Ukrainą” organizowany przez SU na terenie naszego gimnazjum w godz. 11:30-14:30 w reakcji na dramatyczną sytuację praw człowieka na Ukrainie  – kliknij tutaj!;

MaratonPisaniaListow-SOLIDARNI-Z-UKRAINA
UWAGA! Już dziś TUTAJ możesz podpisać petycję do prezydenta Ukrainy!

Do udziału w Maratonie Pisania Listów zapraszamy nie tylko uczniów i pracowników naszej szkoły, ale także rodziców i absolwentów, którzy również tworzą naszą społeczność szkolną.

Apelujemy więc do całej społeczności szkolnej – wesprzyjcie aktywnie nasze działania, by – jak głosi nasz hymn szkolny – „człowiekiem stać się dla człowieka”

modlitwaSOLIDARNI-Z-UKRAINA

Share Button
Anna Raganowicz

Superrachmistrz 2014, pokochaj liczby!!

KONKURSY

matematyka1Uczniów klas 1, 2 i 3 naszego gimnazjum – miłośników liczb, działań na liczbach, wszystkich, którzy liczą szybko, a czasami nawet skutecznie – zapraszamy do udziału w konkursie SUPERRACHMISTRZ 2014.

Konkurs odbędzie się 21 lutego 2014r. (piątek) o godz. 8:50 w sali nr 10. Każdy uczestnik będzie miał za zadanie, w ciągu 15 minut, poprawnie wykonać jak najwięcej wskazanych rachunków.

Nie zapominajcie o kolejności wykonywania działań! Liczy się spryt, pomysł, znajomość praw działań i oczywiście rewelacyjnie opanowana tabliczka mnożenia.  Życzymy powodzenia!

Share Button
Elżbieta Wojtowicz

Walentynki 2014!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

WALENTYNKITegoroczne Walentynki, jak co roku, zorganizowali w naszej szkole uczniowie. Samorząd Uczniowski, pod opieką p. Anny Raganowicz, przygotowywał walentynkowe atrakcje już od 10.02.2014r. (poniedziałek), by w dniach 13-14.02.2014r. (czwartek i piątek) społeczność szkolna mogła podziwiać piękne i pracochłonne dekoracje walentynkowe, jak np. balonowe serce, które zostało wykonane pod okiem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SU Mateusza Krzowskiego z kl. 2b, a w którym tak chętnie uczniowie (i nie tylko) pozowali do zdjęć w ramach walentynkowej sesji zdjęciowej pomysłu Przewodniczącej Rady SU – Maddaleny Rękas z kl. 3a.

Prócz walentynkowego happeningu fotograficznego w balonowym sercu, uczniowie przygotowali pocztę walentynkową oraz walentynkową listę przebojów z dedykacjami nie tylko dla zakochanych. Zdarzyły się również dedykacje muzyczne dla nauczycieli.

Pocztę walentynkową poprzedziła sprzedaż kartek walentynkowych, wśród których znalazły się kartki własnoręcznie wykonane przez uczniów z klasy 3a. Pocztę walentynkową roznosiły białoskrzydłe amorki lub – jak kto woli – aniołki, uzbrojone w magiczny łuk z miłosnymi strzałami, którymi niektórzy usiłowali ustrzelić sobie obiekt swych miłosnych westchnień… ;-)

W organizację szkolnych Walentynek 2014 zaangażowali się uczniowie z różnych klas, szczególnie: Maddalena Rękas z kl. 3a, Michalina Ostrowska z kl. 2c, Mateusz Krzowski z kl. 2b, Ernest Kamiński z kl. 2d, Martyna Dudziacha z kl. 3a, Piotr Komorowski z kl. 2b, Patrycja Majewska z kl. 3a i Wiktoria Tracichleb z kl. 2c. Pomocnikami organizatorów byli, m.in.: Zuzanna Smaga z kl. 2d, Szymon Pomorski z kl. 2b, Karol Zarzeczny z kl. 3a, Michał Pastuszak z kl. 3a i Kamil Pizior z kl. 2a.

FOTORELACJA Z WALENTYNEK do obejrzenia TUTAJ!
(fot. Maddalena Rękas z kl. 3a, Mateusz Krzowski z kl. 2b & p. Anna Raganowicz)

Walentynki 2014 – poczta walentynkowa i akcja fotograficzna (13 i 14 lutego)
Share Button
Anna Raganowicz

Interdyscyplinarna lekcja otwarta z języka polskiego i historii w kl. 3c

LEKCJE OTWARTE

Syzyfowe-PraceDnia 13 lutego 2014r. (czwartek)  odbyła się w naszej szkole interdyscyplinarna lekcja otwarta na temat: „Rusyfikacja społeczeństwa polskiego w historii i literaturze”, która została przeprowadzona w kl. 3c.

Lekcję tę przygotowały i przeprowadziły: p. Anna Widerska, nauczyciel języka polskiego i p. Agnieszka Tkaczyk, nauczyciel historii.

Wśród nauczycieli, którzy obserwowali naszą lekcję, byli: p. dyrektor Elżbieta Kot, nauczyciel geografii, p. Beata Nowak- Przech, nauczyciel wos, p. Małgorzata Lasota – Czubińska, nauczyciel chemii i p. Ewa Osoba, bibliotekarz.

Na początku lekcji obejrzeliśmy fragment filmu w reż. Pawła Komorowskiego pt. „Syzyfowe prace”kliknij tutaj!, który wprowadził nas w temat lekcji. Akcja fragmentu filmu toczyła się w 2 połowie XIX wieku w gimnazjum w Klerykowie. W przytoczonym fragmencie dyrektor gimnazjum witał uczniów w imieniu cara, wymieniając jego liczne tytuły.

Podczas lekcji pracowaliśmy w grupach. Pierwszym z zadań dla grup były krzyżówki, których hasła tworzyły definicję terminu rusyfikacja – wynaradawianie społeczeństwa polskiego. Uczniowie rozwiązywali je, bazując na wiedzy zdobytej na lekcjach historii. Następnie grupy pracowały z tekstem „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiegokliknij tutaj!, by wymienić sposoby rusyfikacji uczniów, m.in.: zastępowanie unitów w szkołach urzędnikami, zakaz mówienie po polsku, „wyrzucanie” języka polskiego jako przedmiotu ze szkół, inwigilacja itp. Kolejnym zadaniem było dopasowanie definicji do pojęć, m.in.: inwigilacja, wilczy bilet, dezintegracja, represje.

Lekcja zakończyła się ciekawą pracą domową. Uczniowie w formie pracy pisemnej mają odpowiedzieć na pytanie: „Czy w dzisiejszych czasach dostrzegasz jakieś formy zagrożenia dla języka polskiego i polskiej kultury?”.

Dzięki tej lekcji powtórzyliśmy i utrwaliliśmy historię z okresu zaborów, a także dowiedzieliśmy się jak zwalczano polską kulturę. Opracowane zadania były ciekawe, a praca w grupach umożliwiała wszystkim wykazanie się zaangażowaniem.

Relacja Pawła Mituły, ucznia kl.3c

Share Button
Ewa Osoba

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Sprawności Językowej „Gramatyka da się lubić!”

DLA SZÓSTOKLASISTÓW, KONKURSY

j.polski1JĘZYK POLSKI - MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ „Gramatyka da się lubić!” dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych.

Motto: „Niech język polski tworzy piękno ojczystej mowy i dobro naszego działania.” /prof. Mieczysław A. Krąpiec OP/

Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie zaprasza uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych do udziału w I. edycji Międzyszkolnego Konkursu Sprawności Językowej „Gramatyka da się lubić!” organizowanego w oparciu o podstawę programową nauczania języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. (nowa podstawa programowa).

REGULAMIN KONKURSU do pobrania TUTAJ!

Konkurs  odbędzie się w budynku Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w dniu 26 marca 2014 roku (środa) o godz. 11:30 w sali nr 10 (parter).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie laureatom nagród i dyplomów oraz podziękowań dla nauczycieli odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 roku (sobota).

Zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem rodziców/opiekunów należy złożyć osobiście, drogą pocztową lub faksem w sekretariacie Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku (piątek).

ZGŁOSZENIE oraz OŚWIADCZENIE do pobrania TUTAJ!

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszają organizatorki: p. Anna Raganowicz, p. Anna Widerska i p. Iwona Kozak – nauczycielki języka  polskiego w Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie.

Share Button
Anna Raganowicz

„Lublin nie jest mi obcy” – konkurs szkolny

KONKURSY

LublinSerdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie na temat Lublina pt.”Lublin nie jest mi obcy”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszego gimnazjum i ma formę pisemną.

Kartę pracy konkursowej można się wziąć w bibliotece szkolnej lub u p. Agnieszki Tkaczyk lub pobrać poniżej w pliku PDF i wydrukować.

KARTA PRACY KONKURSOWEJ do pobrania TUTAJ! (plik PDF)

Kartę konkursową można uzupełniać w szkole, w domu, a odpowiedzi poszukiwać w tradycyjnych i internetowych źródłach informacji. W ten sposób zachęcamy do odkrywania naszego miasta.

Uzupełnioną kartę odpowiedzi należy oddać do dnia 3 marca 2014r. (poniedziałek) p. Anecie Szadziewskiej lub p. Agnieszce Tkaczyk. Ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 10 marca 2014r. (poniedziałek).

Zapraszamy!

Share Button
Aneta Szadziewska

Najpiękniejsza pisanka wielkanocna – konkurs!

KONKURSY

pisankiUWAGA, UWAGA, UWAGA!!!

Konkurs dla uczniów Gimnazjum nr 3 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP w Lublinie!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”, który jest pierwszym etapem konkursu archidiecezjalnego.

 

Cele konkursu:
- promowanie w środowisku szkolnym i lokalnym uzdolnionych plastycznie i manualnie uczniów;
- zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami okresu Wielkanocy;
- budowanie więzi międzypokoleniowych, kontynuowania lokalnych zwyczajów i przypomnienia tradycyjnych technik zdobniczych sztuki ludowej Lubelszczyzny.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- samodzielne wykonanie w dowolnej technice pisanki lub kraszanki;
- praca powinna zawierać elementy inspirowane sztuką ludową, ze szczególnym uwzględnieniem motywów pisanki krzczonowskiej;
- pisanki mogą być dowolnej wielkości.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana i zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek/klasa, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.

Termin składania prac konkursowych upływa 10 marca 2014r. (poniedziałek). Prace należy dostarczyć do organizatorów: p. Aliny Hładyniuk lub p. Doroty Surtel.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, która będzie brać pod uwagę:
- oryginalność zdobień;
- oryginalność i stopień trudności zastosowanej techniki;
- staranność i estetykę wykonania.

Share Button
Dorota Surtel